fbpx

Vekteryrket

VEKTERYRKETS FRAMTID

VEKTERYRKETS FRAMTID I NORGE

Jeg har gjennom mitt arbeid fulgt vekterbransjen tett siden 2012. I løpet av de årene har jeg sett flere endringer som har påvirket rekrutteringen av vektere fram til i dag.

Det er stadig færre som vil bli vektere, eller som ikke greier de nye eksamenskravene som ble innført i 2018. Årsakene til utviklingen er forskjellige og sammensatte. Det er åpenbart at en dårlig lønnsutvikling, og mangel på tarifflønn hos store selskap er en vesentlig faktor. Når store markedsaktører presser pris, åpenbart for å øke sin markedsandel uten økt inntjening må de øvrige aktører følge med ned i pris for å overleve. Resultatet er pressede marginer hos selskapene som fører til en risiko for at stadig flere selskap gjør som det dominerende selskap – starter datterselskap som ikke betaler tariff, men i mange tilfeller en fastpris på helt ned til kr. 180,-  pr. time uansett tid på døgnet.

Situasjonen blir for eksempel ikke bedre ved at flere offentlige anbud legges ut og vektlegger pris opp til 70% og kvalitet ned til 30%. Faktisk i noen tilfeller er pris 100%.  Konkurransesituasjonen fører da til at det prises til et minimum og i realiteten tjener ikke selskapene på grunnstammen i kontraktene, men på tilleggstjenestene som leveres.

Resultatet av de små marginene rammer til slutt vekteren ved at lønnsutviklingen blir dårlig.

Den nye vekterutdannelsen som trådte i kraft fra 2018 er medvirkende årsak til at rekruttering til faget har blitt vesentlig dårligere. En kombinasjon av en betydelig lengere og dyrere utdannelse med betydelig økt teoridel kombinert med praksisdel og en krevende eksamen har ført til redusert interesse for yrket. Mange har valgt nettopp å bli vekter fordi yrket har verdsatt deres praktiske egenskaper mer enn det har stilt krav til deres teoretiske læringsevner. Bransjen kan komme til å miste mange potensielt dyktige vektere som opplever at undervisningsløpet blir for teoretisk anlagt.

Tidligere søkte blant annet studenter som ønsket seg en inntektskilde siden av studiene seg midlertidig til vekteryrket. De få som søker i dag har begynt sin politiutdannelse og slipper dermed å ta vekterutdannelse. De som før tok vekterutdannelse for å jobbe i helger og fritid finner det heller ikke økonomisk forsvarlig å ta en vekterutdannelse som koster i overkant av kr. 25 000,- og tar opptil seks uker. Det oppleves som en dyr innvestering, og kurset kolliderer fort med studieplanen.

Er du vekter og har din utdannelse fra før januar, 2018 må du innen 1. januar, 2022 bli regodkjent som vekter. Du skal gjennomføre det samme teoretiske pensumet uten at det stilles krav til klasseromsundervisning – men eksamen er den samme. Jeg vet at mange gruer seg til å ta regodkjenningen av frykt for å miste jobben og inntektsgrunnlaget sitt. Eksamen er krevende og erfaringsbasert kunnskap står nødvendigvis ikke direkte skrevet i læreboka. Frykten for ikke å bestå med de konsekvenser det medfører vil kunne føre til at flere i stedet velger å avslutte sine vekterkarrierer.

Det er riktig at samfunnet fortjener og trenger kompetente vektere med god utdannelse til å utføre sine arbeidsoppgaver, men innsatsen må være verdt det. Hadde lønnsnivået økt som en konsekvens av lengere utdannelse som igjen gir økt kunnskapsnivå ville det kunne ha vært «et plaster på såret», men det har ikke skjedd. Til sammenligning fikk politiet i sin helhet en betydelig bedre lønnsutvikling etter innføring av høyskoleutdanningen.

Jeg har stor sympati med de vektere som i disse høstdager streiker. Streiken handler primært om lønn, men også om respekt for den viktige samfunnsfunksjon som vektere utfører. Politiets kapasitet til å håndtere dagligdagse problemer ser ut til å bli stadig dårligere. Kriminalitetsutviklingen i våre storbyer er bekymringsfull. Vektere forebygger kriminalitet gjennom å være i «frontlinjen». Skal de evne denne oppgaven må de være kvalifiserte, motiverte og respekterte. Vi risikerer manglende bemanning til å dekke samfunnets økende behov for å håndtere flere sikkerhetsutfordringer.

BETRAKTNINGER OMKRING VEKTERUTDANNELSEN

Sikkerhetsakademiet har siden den nye vekterutdannelsen startet i 2018 uteksaminert snart to hundre vektere. Som daglig leder av selskapet ser jeg klart at den nye vekterutdannelsen er positiv på alle områder. Vi får vektere som både teoretisk og praktisk er vel forberedt, og har den nødvendige kunnskap som trenges for å operere i et stadig mer komplisert samfunn. Med det mener jeg at det kreves stadig mer av den enkelte under gjennomføring av tjenesten.

Som tidligere politimann er jeg opptatt av at vektere skal forstå hvilke begrensninger lovverket setter, rapportlære og konflikthåndtering samt at de skal ha elementære kunnskaper i trusselvurderinger. Gjennom den nye undervisningen bruker vi overkant av 15 av de lovpålagte 45 praksistimer til øvelser og trening i håndtering av situasjoner. Slik de får prøvd sine kunnskaper som gjør at den enkelte blir godt forberedt på arbeidslivet.

Konflikthåndteringen som foregår under betryggende forhold i vår gymsal gjør at den enkelte lærer seg enkle og funksjonelle teknikker som skaper trygghet og selvtillit når vekteren en dag må bruke fysisk makt for å redde seg selv eller andre ut av en situasjon. Det gjør at jeg er trygg på at vi får redusert unødvendig bruk av makt og ikke minst feil bruk av maktmidler til en minimum blant de vi utdanner. Kombinert med de juridiske fag hvor vi nå får mulighet til å gå i dybden på hva en vekter har lov til å gjøre. Fokuset her er konsentrert om pågripelse, ransaking, beslag, fersk gjerning og ferske spor som sammen reduserer risikoen for feilvurderinger.

Jeg er overbevist om at politiet vil få mulighet til en forbedret samhandling med de som i dag utdannes. Eksamen styres sentralt, noe som sikres trygge og like forutsetninger for alle. Den tidligere ordning med at eksamen ble utført lokalt åpnet for muligheter for juks og forskjellsbehandling.

Til slutt, mange er redd for å starte vekterutdanningen i dag fordi det er mye mer krevende enn tidligere. JA, den er mer krevende, men samtidig viser det at strykprosent blant de som i dag gjennomfører ligger på ca. 14% etter annen gangs eksamen noe som på nivå med den gamle ordningen.

De som går kursene i dag er motiverte og er fokusert under hele kurset. Vår undervisning er lagt opp slik at den enkelte under deler av kurset kan bruke selvstudie. Våre meget erfarne og velutdannede instruktører samhandler og motiverer, kombinert med en faglig dyktig stab gir det de gode resultat.

 

Kato Stokkan

Hvordan trusler og stress påvirker en vekters hverdag. Vi gir deg noen råd.

Les i dette blogginnlegget om hvordan du trusler og stress påvirker hverdagen. Vi gir deg også noen råd på veien.

Vekteryrket er krevende. En løpet av en arbeidsdag vil du måtte takle en rekke utfordrende situasjoner. Det å håndtere mennesker er krevende: noen er stressede, frustrerte og sinte. Kombinasjonen med ruspåvirkning øker aggressivitet, truslene slenges mot deg. Du derimot, skal gi respekt. For alle! Men ofte kan du føle misnøye. Frustrerende situasjoner krever mye av deg mentalt. Du skal tåle slengbemerkninger og “verbal dritt” som blir kastet mot deg uten å miste fokus og kontrollen over situasjonen.

Du skal lytte, forstå, og si de riktige ordene. Det gjør du for å oppnå det ønskede resultat gjennom å roe ned folk. Likevel, kan det oppstå situasjoner hvor du må forsvare deg selv eller andre mot voldelige personer. Hverdagen kan bestå av at du opplever vold, “dritt-slenging”, spytting og trusler regelmessige. Spesielt utsatt er de som arbeider på utesteder. Opplevelsen av å forsøke å

kontrollere en voldelig person på en defensiv måte kan være utfordrende. Går du for langt i din maktbruk i forhold til trusselen, vil du lett bli utsatt for kritikk i ettertid. For eksempel ved å legge noen i bakken og sette på håndjern der situasjonen kunne vært løst annerledes. I en opphetet situasjon kan kontakten med asfalt og betong føles smertefull for alle involverte og forårsake skader. Beskyldninger om vektervold fra involverte og tilskuere sitter løst hos mange. De som er de mest kritiske har ofte ikke sett forløpet til situasjonen, som faktisk har ført til at du ha måttet reagere med maktbruk, og de uttaler seg derfor på et svakt grunnlag.

Det å måtte legge en person i bakken for å stoppe vold er krevende. Du får puls, du bruker kreftene dine, og det føles. Det er en kamp som du ønsker vinne uten at noen blir skadet. Hjernen din går i modus, og du er konsentrert om oppgaven som du og din kollegaer må takle. Greier du du ikke denne håndteringen, vil du kunne bli skadet, din kollega vil kunne bli skadet, eller den aggressive blir skadet.

Politiet kommer som oftest til slutt, men det er ikke alltid det føles som en reddende engel. Iblant føles spørsmålstillingen som en beskyldning, om på hvilket grunnlag du har satt på håndjern, på en som da oppfører seg som en tilsynelatende rolig person. Politiet  kan vurdere dine handlinger som unødvendige, og i verste fall som en ulovlig handling. Du må i første omgang argumentere og forsvare dine handlinger på en god måte når politiet er på stedet. Vurderer politiet dine handlinger som riktige tar de med seg personen, men du må alltid regne med at det vil bli en fortsettelse. En hendelsesrapport skal i slike tilfeller alltid skrives. Skriv alltid en vaktlogg og en hendelsesrapport du kan bruke i ettertid.

Har du vært tvunget til å være fysisk mot noen vil du som oftest få en etterreaksjon.

Arbeidsgiver forlanger at du skal takle de fleste situasjoner, ellers blir det klager på hvordan du utfører dine arbeidsoppgaver.

 

Neste blogg-innlegg blir en oppfølgning:

 1. Viktigheten av å dokumentere
 2. Mindset og mental forberedelse
 3. Bearbeiding av stress og inntrykk

 

 

 

Straffeloven av 2005 med fokus på nødverge

Den 1. oktober var det ikrafttredelse av «den nye» straffeloven av 2005.  Endringene i loven vil berøre vår bransje og den enkelte vekter. En ikrafttreden av «den nye» loven må ses i sammenheng med Vaktvirksomhetsloven, som også får endringer som vil berøre vekterbransjen.

 

Bruk av fysisk makt som vekter

I nesten alle tilfeller vil en dyktig vekter kunne utføre sine oppgaver uten bruk av fysisk makt. Men, noen ganger MÅ vi gripe inn i situasjoner. Det kan være mange grunner som krever at det er nødvendig å være fysisk:

 • at vi må hjelpe de som blir voldsutsatt,
 • eller at vi må forsvare oss selv
 • eller noens eiendom.

Etter min erfaring er det viktig for vektere å vite hva nødverge innebærer. Kjenner vi våre muligheter og begrensninger kan vi gjøre en bedre jobb. Samtidig kan vi være sikre på at det vi gjør ikke får konsekvenser for oss i ettertid.

Den som utfører vakttjeneste, har ingen adgang til bruk av fysisk makt utover den enhver har adgang til, jf. straffeloven § 18 og straffeprosessloven § 176 første ledd, jf. § 170a. Vakttjeneste skal utføres ubevæpnet.” – Vaktvirksomhetsloven §12

 

§18 i straffeloven – Nødverge

Det er § 18 i straffeloven som er nødvergebestemmelsen, videreført fra den «gamle loven». De fleste vil huske den paragrafen fra vekterutdannelsen, tidligere kjent som § 48.
Paragrafen, sammen med bestemmelsene om lovlig selvtekt, var viktig kunnskap for at vektere skulle kunne utføre sitt arbeid på en god måte.

 

Nødverge i arbeidet

Kort fortalt gir nødvergebestemmelsen den enkelte rett til å forsvare seg selv og sine egne interesser mot et voldelig angrep. Vi kan også bruke nødverge for å beskytte andre som blir utsatt for vold. Det er viktig å vite at angrepet må være et pågående angrep. Derfor er selvforsvar i nødverge, at angrepet ikke må være avsluttet.

Huskeregler:

 • Det må være fornuft i forhold til angrepet dere er utsatt for. Bruk fornuft når du stopper angrepet.
 • Du skal aldri bruke mer makt enn det som er nødvendig for at angriper skal gi seg. Det betyr at det dere selv gjør for å stoppe angrepet skal være i forhold til selve angrepet.
 • Det er ulovlig å «straffe» en for et angrep du er utsatt for, etter at du har kontroll

 

Straffeprosessloven § 176

Straffeprosessloven § 176 er den bestemmelsen som sier at vi kan, om vi kommer over noen som gjør noe ulovlig, stoppe personen og ta kontroll på ham. Det vil si pågripe.

Det er viktig å vite at det må være en handling som skjer, eller nylig har skjedd. Politiet skal alltid varsles så snart som mulig etter en pågripelse. Om Politiet ikke blir varslet kan det betraktes som en “ulovlig frihetsberøvelse” eller som vi sier i dagliglivet – kidnapping.

 

Vaktvirksomhetsloven § 12

Til slutt sier loven at tjenesten skal utføres ubevæpnet. Det betyr at skytevåpen, batong, slagvåpen, stikkvåpen, pepperspray, og alle typer av elektrosjokkvåpen er ulovlig å bruke. Det er ikke ulovlig å ha godkjent spray, og forskjellige typer lykter, håndjern og strips som kan brukes i en nødvergesituasjon.

 

Konklusjon

I dette innlegget i dag har vi redegjort for noe av det som påvirker oss som vektere. Jeg anbefaler at alle som bør vite loven i sitt arbeid, leser den. Det er viktig for deg å gjennomgå de viktigste punktene i straffeloven og vaktvirksomhetsloven. Det vil tross alt på ett tidspunkt angå deg, enten du er medvirkende eller som en god kollega i et vaktlag. Lykke til!

 

 

– Kato

 

Under er en link og henvisning.
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28/KAPITTEL_1-3#KAPITTEL_1-3

 

 

 

Hva gjør du når situasjonen krever handling?

Se for deg at du er i en situasjon som krever at du handler der og da. Og helst ikke i panikk fordi du er livredd, men med en bevissthet og trygghet på at du gjør det på en best mulig måte. Dette kan du lære.

Vi hos Sikkerhetsakademiet kan tilby deg et kurs som er nyttig for deg som skal jobbe som vekter og må vite hvordan du skal forholde deg til loven, hvordan du skal håndtere konflikter, og hva du må gjøre for å forsvare deg selv eller pågripe andre på en mest mulig skånsom måte.

 

Konfliktåndtering, forsvars- og pågripelsesteknikker

På vekterkurs får du masse teoretisk informasjon om lover og regler, konflikthåndtering og lovlige tvangsmidler. På dette kurset omsetter vi teori til praksis, og trener på konflikthåndtering, forsvars- og pågripelsesteknikker i vår gymsal på Ryen, etter en kort innføring i «mindset» og hva som er lov og ikke lov.


Trond Jarnum
er instruktør for kurset. Han har jobbet 18 år i politiets beredskapstropp, og han vet definitivt hva som trengs for å beholde roen i en opphetet situasjon, hvordan man foretar en effektiv pågripelse med og uten motstand med håndjern, og også hva man gjør om man havner i en faretruende situasjon.

Lær av mesteren, og meld deg på neste kurs, som er 26. april i våre lokaler på Ryen i Oslo.

 

Vekter – spennende og fleksibel deltidsjobb

Mange studenter sliter med å få endene til å møtes, og tar seg kanskje deltidsjobber de egentlig ikke har lyst på for å skaffe seg kjærkomne kroner i studietiden.

Hva med å ta et vekterkurs og satse på et yrke der du treffer mennesker, der du kan bruke dine beste kommunikasjonsegenskaper, der du kan være med på å skape trygghet og trivsel – og jobbe når det passer deg best?

 

Fleksibelt yrke – perfekt for studenter

Ikke bare er jobbene som ordensvakt spennende, vekteryrket er også veldig fleksibelt. Du kan i stor grad velge selv hvor mye du vil jobbe, og hvilken type oppdrag du vil ha. Vekterjobben er en perfekt jobb ved siden av studiene eller ved siden av et annet arbeidsforhold.

 

En jobb det faktisk er behov for!

Vekterbransjen er i sterk vekst og trenger flere godt motiverte medarbeidere. For å jobbe som vekter må du ha tatt vekterkurs (minimum Vekterkurs trinn 1), være fylt 18 år, ha tilfredsstillende vandel og og du må som et minimum beherske norsk muntlig.

Klikk her og se aktuelle ledige vekterstillinger på finn.no akkurat nå.

 

Vil du vite mer om vekterutdannelsen?

De fleste vektere har en mangesidig bakgrunn, og stadig flere kvinner blir vektere. Les mer om vekterutdanningen her.

Tjen penger på dine konsertopplevelser!

Ja, det er faktisk mulig å tjene penger på konserter med en jobb som vekter! Konserter kan være en dyr opplevelse, så det er ikke alle som har råd til å få med seg de konsertene de ønsker å se i løpet av året. Da kan det være kjekt å ha en jobb der du både slipper å betale for konserten, og faktisk får betalt for å være til stede og passe på.

Hvert eneste år arrangeres det tusenvis av konserter i Oslo og resten av landet. På hver eneste en av disse konsertene jobber det ordensvakter fra forskjellige vekterbyråer. Kunne du tenke deg en mulighet for å både se din favorittartist opptre og få betalt samtidig? Ja, da er det bare å melde seg på kurs hos Sikkerhetsakademiet, slik at du er klar til årets store konserter!

 

Høres dette ut som jobben for deg?

Vekterbransjen er i sterk vekst og trenger flere godt motiverte medarbeidere. For å jobbe som vekter må du ha tatt vekterkurs (minimum Vekterkurs trinn 1), være fylt 18 år, ha tilfredsstillende vandel og og du må som et minimum beherske norsk muntlig.

 

2015 – året for musikkinteresserte vektere

Dette er virkelig året for deg, ettersom flere store artister tar turen innom Norge i 2015. Det vil være muligheter for oppdrag på både små og store scener som Rockefeller, Oslo Spektrum og Telenor Arena for de som er klar i tide til konsertene.

Konsertåret tar av med brask og bram den 20 mars, med Katy Perry som kommer til Telenor Arena. Dette er damen som nettopp holdt et kritiker-rost show under årets Superbowl-finale. For en gang skyld unngikk man skandaler under opptredenen, og all fokus var på selve showet. Hun besøker Telenor Arena med sin Prismatic World Tour hvor du får oppleve låter som Roar og Dark Horse.

Den 22 mai er det duket for et av verdens tenåringsidol på scenen i Oslo Spektrum, nemlig Ariana Grande. Omtrent en måned etterpå er det duket for høye skrik fra kjærlighetshungrige tenåringsjenter på Ullevaal Stadion, ettersom One Direction holder konsert der.

Liker du musikk som er noe røffere kan vi jo nevne at både Metallica, Judas Priest, Foo Fighters, Nickelback og AC/DC holder konserter.

 

Ikke glem festivalene

Det er jo faktisk ikke bare enkeltkonserter du kan jobbe på. Hva med å jobbe som ordensvakt på en festival? Da får du nyte godt av festivalstemningen samtidig som du tjener gode penger. En av årets første festivaler i Oslo, er by:Larm med artister som Astrid, Carnival Kids, Ida Jenshus og Jonas Alaska. I motsetning til andre festivaler, er det her mye fokus på nykommere i bransjen og Nordic Music Prize som deles ut hvert år.

En av de festivalene som virkelig setter fyr på Oslo er Infernofestivalen som går av stabelen mellom 1 og 4 april. En metallfestival med artister som Arcturus, 1349 og Enslaved på programmet.

Den 17 juni starter festivalen OverOslo som gir deg 3 dager med artister som Lars Winnerbäck, First Aid Kit, Bo Kaspers Orkester, Briskeby, Timbuktu og DAMN!, Kim Larsen og 10CC.

Norwegian Wood, som starter 10 juni, gir Oslo-folket en god dose med kvalitetsmusikk fra artister som Mark Knophler, Jackson Brown og Patti Smith for å nevne noen. Omtrent en måned etterpå starter Øya-Festivalen som også i år har sikret seg store navn som Beck, Flying Lotus og Enslaved.

– Jeg stortrives i jobben som vekter!

 

Marianne Bakkan oser av begeistring når hun blir bedt om å beskrive hvordan det er å være vekter. For ingen er vel bedre kvalifisert til å si noe om vekterjobben enn en som faktisk jobber som vekter – og er så glad i jobben sin!

Hva var det som fikk deg til å ville bli vekter?

– Jeg arbeider i psykiatrien, og jeg ble forespurt om jeg kunne ta en helg som ordensvakt på et stort utested. Jeg valgte selvfølgelig å si ja, og syntes det var en så utrolig interessant erfaring. Jeg skjønte at dette var perfekt for meg, sosial som jeg er.

Det er så mye flott ungdom der ute, og masse nye mennesker man får kontakt med i vekterjobben. Derfor valgte jeg å ville ta vekterutdannelsen.

Jeg ante ikke hvor jeg skulle henvende meg, så jeg søkte på nettet for å finne et bra kurssted.. Det endte med at jeg tok VK 1 (vekterkurs modul 1) hos Securitas i 2013. Året etter tok jeg VK 2 og 3 her hos Sikkerhetsakademiet.

 

Hva er bakgrunnen din?

– Den er omfattende! Det er utrolig mye jeg har rukket å gjøre til nå i livet mitt. Jeg er utdannet barne- og ungdomsarbeider, har drevet fotoforretning, kjørt drosje, jobbet på et krisesenter i 5 år, jobbet i Barnevernet, og jeg har vært hjelpepleier i psykiatrien i 11 år. Og kombinasjonen hjelpepleier og vekterjobben er perfekt for meg.

Mye av det jeg har lært som hjelpepleier kan jeg bruke i vekterjobben, og omvendt. Perfekt miks, spør du meg! Hvis noen skader seg vet jeg hva jeg skal gjøre. Så når noe skjer på utestedene der jeg er ordensvakt roper alltid de andre vekterne på meg.

 

Hvordan er det å være kvinnelig vekter?

– Jeg synes det går veldig bra. Som kvinne blir jeg nok ikke oppfattet så truende, og ingen skal teste meg eller prøve seg på en måte enkelte vil gjøre overfor en mannlig vekter. Selvfølgelig har jeg vært med på å ta tak i ting som har skjedd, men oppstår det en aggressiv konflikt mellom en mannlig stor ordensvakt og en gjest – og jeg bryter inn og bryr meg – da roer alltid gemyttene seg ganske raskt. Så min erfaring er at en kvinnelig vekter kan påvirke en oppstått situasjon på beroligende og forebyggende måte.

 

Hva slags oppdrag får du?

– Jeg har hatt flest oppdrag som ordensvakt, men jeg har også vært vekter på fotballkamper og konserter. Yrket er veldig fleksibelt. Man kan i stor grad velge selv hvor mye man vil jobbe, og hvilken type oppdrag man vil ha. Vekterjobben er også en perfekt jobb ved siden av et annet arbeidsforhold, eller ved siden av studiene.

 

Hva er det fineste ved å være vekter?

– Det er uten tvil å møte nye mennesker, være sosial og prate med folk. Jeg er veldig glad i yrket mitt, og jeg blir mer og mer glad i jobben som vekter for hver dag som går, faktisk!

I høst startet jeg et eget firma i Hønefoss – NOR Security – og det er bra med oppdrag, både innen alle typer kulturarrangementer, konserter med artister jeg selv liker, og som ordensvakt på utesteder.


Er du glad i mennesker kan jeg anbefale vekterjobben på det varmeste!


Les mer om Sikkerhetsakademiets vekterkurs ved å klikke her!
Klikk her og se aktuelle, ledige vekterstillinger på finn.no!

 

Vekter – et allsidig og spennende yrkesvalg

Det finnes mange oppfatninger der ute om hva en vekter er, og hvilken jobb vekterne gjør i det daglige samfunnslivet. Og for å si det enkelt: En vekter er en person som har ansvaret for å passe på andre personers sikkerhet og/eller deres eiendom/eiendeler.

Vektere er yrkesbetegnelsen på en ansatt i et offentlig godkjent vaktselskap. Bransjen blir ofte fokusert på av media for sine arbeidsoppgaver med vakthold som grenser mot politioppgaver. Ellers er bransjens arbeidsoppgaver spredt på servicefunksjoner, resepsjonstjenester, ordenstjenester i butikk, og forebyggende vakthold.

Et yrke i vekst

Vekterbransjen er i sterk vekst og trenger flere godt motiverte medarbeidere. For å jobbe som vekter må du ha tatt vekterutdanning, være fylt 18 år, ha tilfredsstillende vandel og og du må som et minimum beherske norsk muntlig. Som vekter kan du kan jobbe med:

 • Vakthold over fast eiendom uten adgang for allmennheten
 • Internt vakthold i bedrifter m.v.
 • Vakthold over store verdier (pengetransporter, banker, postkontorer mv.)
 • Vakthold i forretninger (butikkontroll)
 • Beskyttelse av person (ledsagertjeneste)
 • Vakthold over fast eiendom med begrenset adgang for allmennheten (boligblokker, sykehus o.l.)
 • Vakthold ombord i skip, buss, trikk og andre offentlige kommunikasjonsmidler
 • Vakthold over fast eiendom med fri adgang for allmennheten (parker, badeplasser o.l.)
 • Vakthold i halvoffentlige steder som butikk og kjøpesenter
 • Ambulerende patruljetjeneste
 • Patruljering over større områder, herunder bomiljøvekterordningen
 • Vakthold ved offentlig arrangementer
 • Utrykningstjenester

(Kilde, bl.a. Vaktvirksomhetsutvalget)

Har du spørsmål, kan du lese våre Ofte stilte spørsmål (FAQ).

 

Landets beste vekterutdanning

Sikkerhetsakademiet har som mål å tilby landets beste vekterutdanning. Vi har et godt kursopplegg og kurskompendier, godt kvalifiserte instruktører og aktivt samarbeid med aktører i vekterbransjen og politiet. Høsten 2013 lanserte vi bonusfagene “Rapportlære” og “Tegn og symptomer på misbruk” i Vekterkurs trinn 3, med fagutviklere og instruktører fra Politiet og Politihøgskolen. Dette er for å sikre at du som tar vekterkurs hos Sikkerhetsakademiet får den best tilgjengelige utdanningen i markedet, og at bransjen skal få enda bedre kvalifiserte vektere.

Les mer om våre vekterkurs her!

Her kan du se en filmsnutt (G4S døgnet rundt Oslovektere) som beskriver godt noen viktige sider ved vekteryrket…

 

 

Tittel

Gå til toppen