Lov om vaktvirksomhet stiller kun krav til tilfredsstillende vandel, men siden de fleste oppgaver i vekteryrket innebærer et tillitsforhold og tilgang til sensitive opplysninger om kunders eiendom, ønsker de aller fleste vaktselskaper ansatte med plettfri vandel. Det er viktig for vaktselskapene og knytte til seg ansatte som man kan stole på 100 prosent, og det er også viktig for kunder av vaktselskapet at man kan stole på at en vekter ikke utfører kriminelle handlinger.

Ved vurderingen av om kravet til tilfredsstillende vandel er oppfylt skal det legges vekt på karakteren av anmerkede forhold, tidspunktet for lovbruddet og på dets betydning for oppgavene som omfattes av ansettelsesforholdet eller vedkommendes egnethet som vekter. Det skal legges særlig vekt på anmerkninger om ulovlig bruk og befatning med rusmidler, ordensforstyrrelser, vinningskriminalitet (økonomisk kriminalitet), voldsforbrytelser, sedelighetsforbrytelser (seksualforbrytelser) og forbrytelser som nevnt i straffeloven kapittel 16.

Hvis du er i tvil om vandelen din er tilfredsstillende, anbefaler vi deg å kontakte oss eller din lokale politistasjon. Ta med legitimasjon. Vi vil ikke anbefale deg å ta vekterutdanning før du har fått avklart at du tilfredsstiller vandelskravet, og faktisk kan jobbe som vekter etter endt vekterutdanning.