fbpx
OFTE STILTE SPØRSMÅL2022-11-17T15:40:44+01:00

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Tilgang til nettkurs2019-01-28T12:35:55+01:00

Ved påmelding til vekterkurset vil du cirka en uke før kursstart få en e-post med all relevant informasjon, inkludert guide til hvordan logge seg inn på nettundervisningen. Lenken til nettkurset som du vil motta per e-post er personlig og kan ikke deles med andre.

Har du problemer med tilgang til nettkurset sender du oss en e-post til post@sikkerhetsakademiet.no så vil vi løse problemet for deg.

Når får jeg resultatet fra eksamen?2019-01-28T13:26:59+01:00

Ordensvaktkurs:

 • Vi retter eksamener så fort som mulig. Svar på eksamen kommer tidligst 3-4 dager etter kurset.
 • Dersom du IKKE består så vil du få beskjed av oss om det og du må ta eksamen på nytt. Når eksamen er gjennomført og kurset er betalt vil du få tilsendt kursbevis til din e-post eller til det vekterfirmaet som du er tilknyttet. Vi gir ikke ut eksamen, men registrerer ditt resultat i vårt register for myndighetene. Lykke til.

Vekterkurs:

 • På teorieksamen får du svar med en gang du trykker lever (eksamen foregår på PC). Muntlig eksamen vil du få svar innen 1 virkedag.
 • Dersom du IKKE består har du mulighet til å ta teorieksamen én gang til. Du må selv melde deg opp på våre nettsider. På muntlig eksamen har man kun én sjanse, etter regler fra Politidirektoratet.
Når er neste kurs og hvor kan jeg melde meg på?2019-01-10T00:00:34+01:00

Gjelder det påmelding til oppsatte kurs, viser vi til vår kursplan og påmeldingsskjema her på våre hjemmesider.

Må jeg ha plettfri vandel / rent rulleblad for å jobbe som vekter?2019-01-28T12:41:25+01:00

Lov om vaktvirksomhet stiller kun krav til tilfredsstillende vandel, men siden de fleste oppgaver i vekteryrket innebærer et tillitsforhold og tilgang til sensitive opplysninger om kunders eiendom, ønsker de aller fleste vaktselskaper ansatte med plettfri vandel. Det er viktig for vaktselskapene og knytte til seg ansatte som man kan stole på 100 prosent, og det er også viktig for kunder av vaktselskapet at man kan stole på at en vekter ikke utfører kriminelle handlinger.

Ved vurderingen av om kravet til tilfredsstillende vandel er oppfylt skal det legges vekt på karakteren av anmerkede forhold, tidspunktet for lovbruddet og på dets betydning for oppgavene som omfattes av ansettelsesforholdet eller vedkommendes egnethet som vekter. Det skal legges særlig vekt på anmerkninger om ulovlig bruk og befatning med rusmidler, ordensforstyrrelser, vinningskriminalitet (økonomisk kriminalitet), voldsforbrytelser, sedelighetsforbrytelser (seksualforbrytelser) og forbrytelser som nevnt i straffeloven kapittel 16.

Hvis du er i tvil om vandelen din er tilfredsstillende, anbefaler vi deg å kontakte oss eller din lokale politistasjon. Ta med legitimasjon. Vi vil ikke anbefale deg å ta vekterutdanning før du har fått avklart at du tilfredsstiller vandelskravet, og faktisk kan jobbe som vekter etter endt vekterutdanning.

Krav til utdanning2019-01-10T00:01:46+01:00

Det er to måter å utdanne seg til vekter på. Den enkleste måten er å ta vekterkurs hos en politigodkjent vekterskole som Sikkerhetsakademiet. Alternativt kan du ta fagbrev i sikkerhetsfag på videregående skole, men det er et mye lengre utdanningsløp (2 år på skole + 2 år som lærling).

Kan jeg få kopi av kursbeviset mitt?2019-01-28T13:21:13+01:00

Dersom arbeidsgiver har betalt for kurset ditt vil kursbevis sendes alltid direkte til arbeidsgiver etter fullført kurs – og du må forespørre arbeidsgiver om kopi. Har du derimot betalt privat, vil du få kursbeviset tilsendt på e-post når betaling er registrert. Kursbevis for vekterkurs blir sendt i posten, øvrige kursbevis sender per e-post.

Dersom du har tatt kurs hos oss tidligere og mistet kursbevisene dine kan vi sende deg nye, dette koster 650,-. Samme regler gjelder derimot dersom arbeidsgiver betalte kurset ditt; da må du kontakte dem.

Jeg har jobbet som vekter i et annet land, kan jeg jobbe som vekter i Norge?2019-01-28T12:52:11+01:00

Se her for politiets retningslinjer for utenlandsk vekterutdanning.

Fra politiets sider:

Politidirektoratet kan etter søknad godkjenne utenlandsk vekterutdanning. Slik godkjenning gir adgang til å utføre tjeneste på samme vilkår som norske vektere. Vilkår for godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra annen stat fremgår av vaktvirksomhetsforskriften kapittel 5.

Vi har ikke noe eget skjema for slik søknad, og det stilles heller ingen formkrav til denne, men det må fremgå av brevet at det søkes godkjenning. For at Politidirektoratet skal kunne vurdere søknaden, må du legge ved:

 • dokumentasjon på utdannelse
 • hvilke kurs eller fag som har inngått i utdanningen
 • bekreftelse på at utdanningen er offentlig godkjent i den andre staten
 • dokumentasjon på oppgitt nasjonalitet.

Søknad om godkjenning må sendes Politidirektoratet  på e-post: politidirektoratet@politiet.no eller per post.

Politidirektoratet kan stille krav om utligningstiltak som vilkår for godkjenningen. Det innebærer at det kan pålegges tilleggsopplæring dersom utenlandsk utdanning avviker vesentlig fra den utdanningen som kreves i Norge. Personer som får godkjent sin utenlandske utdanning må uansett gjennomføre den delen av norsk utdanning som går på introduksjon til vekterbransjen, HMS og norsk regelverk. For oversikt over innholdet i lærerplanen for norske vektere.

Det kan også stilles krav om at vedkommende må beherske språk som gjør det mulig å kommunisere med publikum og offentlige myndigheter. Politidirektoratet har stilt krav om at vedkommende må beherske norsk, dansk eller svensk muntlig og skriftlig på tilfredsstillende måte.

For å arbeide som vekter i Norge, kreves tilfredsstillende vandel. Det må derfor fremlegges vandelsattest fra tidligere hjemland ved ansettelse, eventuelt fra Norge dersom botiden er lang nok.

Les mer: Foreskrift om vaktvirksomhet – Kapittel 5. Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra annen stat

Jeg er ute etter jobb, trenger dere folk?2019-01-10T00:03:16+01:00

Vi trenger flere dyktige instruktører og tar gjerne mot din søknad og CV. Er du ute etter en vekterjobb og har hatt kurs hos oss, er vi behjelpelige med å formidle din søknad til våre samarbeidspartnere.

Hvorfor må jeg ta vekterkurs?2019-01-28T12:59:47+01:00

Jfr. Vaktvirksomhetsloven § 9. Krav til utdanning må den som skal utføre ansvarlig vakttjeneste, ha gjennomført godkjent utdanning for vektere.

Sikkerhetsakademiet er godkjent av Politidirektoratet til å holde vekterkurs.

Hvordan får jeg vandelsattest?2019-01-28T12:43:43+01:00

For å gå vekterkurs skal du ha tilfredsstillende vandel. Tilfredsstillende vandel er avhengig av om du har begått et lovbrudd eller ikke.

Det er kun arbeidsgivere som har hjemmel i loven til å søke vandelsattest. Det betyr at det er et tillitsforhold mellom kursarrangør og deltaker om at deltakeren har tilfredsstillende vandel. Dersom dette viser seg ikke å stemme vil en fremtidig arbeidsgiver se det når vandelsattesten mottas, og det vil være utfordrende eller ikke mulig å få jobb som vekter.

Vandelsattest kan du søke om hos Politiet elektronisk via https://attest.politi.no/ – men først etter du har fått et konkret jobbtilbud. Husk å få med bekreftelse på formål fra din arbeidsgiver.

Hvordan får jeg mitt kursbevis?2019-01-28T13:29:00+01:00

Kursbevis sendes etter fullført kurs og eksamen, når kurset er betalt. Vi sender dette per e-post eller post til deg eller det firmaet du er tilknyttet.

Har du ikke ditt kursbevis? Du får kursbevis på to måter:
1) Det firmaet som har sendt deg på kurs har en kopi av ditt kursbevis. Snakk med dem før du henvender deg til oss.
2) Mangler du kursbevis kan du kontakte oss per e-post eller per telefon, og vi vil se i vårt register. Mangler vi betaling fra deg må du betale kurset før vi sender ut kursbevis.

Har du gjennomført kurs før 2013 hos Sikkerhetsakademiet trenger vi opplysninger fra deg om når og hvor du gjennomførte kurset. Send gjerne en e-post til oss.

Hvor kan jeg ta norskkurs for å lære norsk?2018-12-25T15:04:53+01:00

VOX har laget en oversikt over en rekke ressurser for norskopplæring på nett. De kan brukes av alle som vil lære norsk eller av opplæringssteder som en del av eller i tillegg til sine norskkurs. Klikk her.

Hvor gammel må jeg være for å jobbe som vekter?2018-12-25T15:03:37+01:00

Du må være fylt 18 år for å jobbe som vekter.

Hva vises på vandelsattesten?2019-01-10T00:02:15+01:00

Det skal søkes om en uttømmende og utvidet vandelsattest.

 1. Uttømmende politiattest: I en uttømmende politiattest tas alle ilagte straffereaksjoner for alle typer lovbrudd med, unntaket er forenklet forelegg. I en slik attest blir det opplyst om straffereaksjonene, uavhengig av hvor lang tid det er siden reaksjonen ble ilagt.
 2. Utvidet politiattest: I en utvidet politiattest tas også verserende straffesaker med. Dette vil si at det tas med siktelse, tiltale og ilagte forelegg og dommer som ikke er rettskraftige. Anmeldelser tas ikke med.
Hva kreves for å jobbe som vekter?2019-01-28T12:39:06+01:00

For å jobbe som vekter må du ha tatt vekterkurs, være fylt 18 år, ha tilfredsstillende vandel og beherske norsk skriftlig og muntlig. Noen vaktselskaper vil kreve at du har plettfri vandel. Du kan begynne å jobbe som vekter kun etter at hele vekterkurset er bestått.

Jobben som vekter passer for de fleste, uansett alder, kjønn og bakgrunn. En god vekter har sunne holdninger, er til å stole på og er flink med mennesker. Vekteryrket er et serviceyrke, og du skal trives med å jobbe med og for mennesker. Vekterkurset gir det et godt grunnlag for å være trygg i jobben du skal ut i.

Se også: Hvordan bli vekter

Hva koster kursene?2020-12-07T18:57:22+01:00

Priser for privatpersoner, 2019:

 • Vekterkurs: 23.699,-
 • Ledsagerkurs: 19.850,-
 • Ordensvaktkurs: 3.300,-
 • Kommunikasjon og konflikthåndtering: 1500,-

 

Se vår prisoversikt for oppdaterte priser.

Hva er forskjell mellom nettkurs og vanlig undervisning?2019-01-28T13:46:53+01:00

I klasseromsundervisningen brukes det mer eksempler, oppgaver, problemløsning, rollespill og tavleundervisning. I nettkurset er det lagt vekt på interaktive oppgaver, tekst og kontrollspørsmål underveis.

Nettkurset og vanlig undervisning har de samme emnene, men noe forskjellig innhold. Nettkurset er for å hjelpe deg til å kunne lese til avsluttende prøve i vekterutdannelsen og for å gi deg en ekstra oppfølging underveis i undervisningen.

Vi ønsker at alle våre deltakere er gjennom nettundervisningen før de har de respektive fagene i klasserommet. Du vil få tilgang til nettundervisningen cirka en uke før vekterkurset starter.

Hva er en vandelsattest?2019-01-28T12:42:15+01:00

En vandelsattest (politiattest) inneholder opplysninger om en persons oppføringer i politiregistrene. For vaktvirksomheter er det 3 typer formål det kan søkes om politiattest for:

 1. Alarmanlegg: Montører og selgere av alarmanlegg som skal inn til kunden og hvor det vil være aktuelt med en gjennomgang av eiendommen og lokalene for vurdering av behovet for alarm, antall sensorer, plassering osv. Strafferegistreringsforskriften § 12 nr 5, jf. Brev fra POD av 29.04.2013.
 2. Vaktvirksomhet: Innehaver, daglig leder, styremedlemmer, personer som eier en vesentlig del, personer som mottar en vesentlig del av avkastningen, personer som innehar lederfunksjon og personer som har vesentlig innflytelse på driften i foretak, enmannsforetak og forvaltningsorgan som utøver ervervsmessig vaktvirksomhet eller egenvakthold. Vaktvirksomhetsloven § 3 tredje og fjerde ledd, jf. Vaktvirksomhetsforskriften § 4
 3. Vekter: En person med konkret tilbud om ansettelse i et vaktselskap og som skal utføre vakttjeneste eller har oppgaver direkte knyttet til vakttjeneste må søke om politiattest. Det kan ikke søkes om politiattest på generelt grunnlag eller uten jobbtilbud. Vaktvirksomhetsloven § 8 første ledd, jf. Vaktvirksomhetsforskriften § 5.
Gjennomføring av nettkurs2019-01-10T00:10:12+01:00

I januar 2018 vil mye av undervisningen til vekterutdannelsen gjennomføres som nettundervisning.

Nettkurst gjennomføres i løpet av 28 timer og er obligatorisk for å ta eksamen.

Vi oppfordrer at du starter tidlig. Emnene i nettkurset er de samme som i den undervisningen du følger hos oss, men nettkurset vil ha noe mer eller noe mindre informasjon enn det du opplever å se på selve kurset. Nettundervisningen er pensum til eksamen.

Er dere på Facebook?2019-01-10T00:03:44+01:00

Tittel

Gå til toppen