Straffeloven av 2005 med fokus på nødverge

Den 1. oktober var det ikrafttredelse av «den nye» straffeloven av 2005.  Endringene i loven vil berøre vår bransje og den enkelte vekter. En ikrafttreden av «den nye» loven må ses i sammenheng med Vaktvirksomhetsloven, som også får endringer som vil berøre vekterbransjen.

 

Bruk av fysisk makt som vekter

I nesten alle tilfeller vil en dyktig vekter kunne utføre sine oppgaver uten bruk av fysisk makt. Men, noen ganger MÅ vi gripe inn i situasjoner. Det kan være mange grunner som krever at det er nødvendig å være fysisk:

  • at vi må hjelpe de som blir voldsutsatt,
  • eller at vi må forsvare oss selv
  • eller noens eiendom.

Etter min erfaring er det viktig for vektere å vite hva nødverge innebærer. Kjenner vi våre muligheter og begrensninger kan vi gjøre en bedre jobb. Samtidig kan vi være sikre på at det vi gjør ikke får konsekvenser for oss i ettertid.

Den som utfører vakttjeneste, har ingen adgang til bruk av fysisk makt utover den enhver har adgang til, jf. straffeloven § 18 og straffeprosessloven § 176 første ledd, jf. § 170a. Vakttjeneste skal utføres ubevæpnet.” – Vaktvirksomhetsloven §12

 

§18 i straffeloven – Nødverge

Det er § 18 i straffeloven som er nødvergebestemmelsen, videreført fra den «gamle loven». De fleste vil huske den paragrafen fra vekterutdannelsen, tidligere kjent som § 48.
Paragrafen, sammen med bestemmelsene om lovlig selvtekt, var viktig kunnskap for at vektere skulle kunne utføre sitt arbeid på en god måte.

 

Nødverge i arbeidet

Kort fortalt gir nødvergebestemmelsen den enkelte rett til å forsvare seg selv og sine egne interesser mot et voldelig angrep. Vi kan også bruke nødverge for å beskytte andre som blir utsatt for vold. Det er viktig å vite at angrepet må være et pågående angrep. Derfor er selvforsvar i nødverge, at angrepet ikke må være avsluttet.

Huskeregler:

  • Det må være fornuft i forhold til angrepet dere er utsatt for. Bruk fornuft når du stopper angrepet.
  • Du skal aldri bruke mer makt enn det som er nødvendig for at angriper skal gi seg. Det betyr at det dere selv gjør for å stoppe angrepet skal være i forhold til selve angrepet.
  • Det er ulovlig å «straffe» en for et angrep du er utsatt for, etter at du har kontroll

 

Straffeprosessloven § 176

Straffeprosessloven § 176 er den bestemmelsen som sier at vi kan, om vi kommer over noen som gjør noe ulovlig, stoppe personen og ta kontroll på ham. Det vil si pågripe.

Det er viktig å vite at det må være en handling som skjer, eller nylig har skjedd. Politiet skal alltid varsles så snart som mulig etter en pågripelse. Om Politiet ikke blir varslet kan det betraktes som en “ulovlig frihetsberøvelse” eller som vi sier i dagliglivet – kidnapping.

 

Vaktvirksomhetsloven § 12

Til slutt sier loven at tjenesten skal utføres ubevæpnet. Det betyr at skytevåpen, batong, slagvåpen, stikkvåpen, pepperspray, og alle typer av elektrosjokkvåpen er ulovlig å bruke. Det er ikke ulovlig å ha godkjent spray, og forskjellige typer lykter, håndjern og strips som kan brukes i en nødvergesituasjon.

 

Konklusjon

I dette innlegget i dag har vi redegjort for noe av det som påvirker oss som vektere. Jeg anbefaler at alle som bør vite loven i sitt arbeid, leser den. Det er viktig for deg å gjennomgå de viktigste punktene i straffeloven og vaktvirksomhetsloven. Det vil tross alt på ett tidspunkt angå deg, enten du er medvirkende eller som en god kollega i et vaktlag. Lykke til!

 

 

– Kato

 

Under er en link og henvisning.
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28/KAPITTEL_1-3#KAPITTEL_1-3