fbpx

Yrke og arbeidsliv

VEKTERYRKETS FRAMTID

VEKTERYRKETS FRAMTID I NORGE

Jeg har gjennom mitt arbeid fulgt vekterbransjen tett siden 2012. I løpet av de årene har jeg sett flere endringer som har påvirket rekrutteringen av vektere fram til i dag.

Det er stadig færre som vil bli vektere, eller som ikke greier de nye eksamenskravene som ble innført i 2018. Årsakene til utviklingen er forskjellige og sammensatte. Det er åpenbart at en dårlig lønnsutvikling, og mangel på tarifflønn hos store selskap er en vesentlig faktor. Når store markedsaktører presser pris, åpenbart for å øke sin markedsandel uten økt inntjening må de øvrige aktører følge med ned i pris for å overleve. Resultatet er pressede marginer hos selskapene som fører til en risiko for at stadig flere selskap gjør som det dominerende selskap – starter datterselskap som ikke betaler tariff, men i mange tilfeller en fastpris på helt ned til kr. 180,-  pr. time uansett tid på døgnet.

Situasjonen blir for eksempel ikke bedre ved at flere offentlige anbud legges ut og vektlegger pris opp til 70% og kvalitet ned til 30%. Faktisk i noen tilfeller er pris 100%.  Konkurransesituasjonen fører da til at det prises til et minimum og i realiteten tjener ikke selskapene på grunnstammen i kontraktene, men på tilleggstjenestene som leveres.

Resultatet av de små marginene rammer til slutt vekteren ved at lønnsutviklingen blir dårlig.

Den nye vekterutdannelsen som trådte i kraft fra 2018 er medvirkende årsak til at rekruttering til faget har blitt vesentlig dårligere. En kombinasjon av en betydelig lengere og dyrere utdannelse med betydelig økt teoridel kombinert med praksisdel og en krevende eksamen har ført til redusert interesse for yrket. Mange har valgt nettopp å bli vekter fordi yrket har verdsatt deres praktiske egenskaper mer enn det har stilt krav til deres teoretiske læringsevner. Bransjen kan komme til å miste mange potensielt dyktige vektere som opplever at undervisningsløpet blir for teoretisk anlagt.

Tidligere søkte blant annet studenter som ønsket seg en inntektskilde siden av studiene seg midlertidig til vekteryrket. De få som søker i dag har begynt sin politiutdannelse og slipper dermed å ta vekterutdannelse. De som før tok vekterutdannelse for å jobbe i helger og fritid finner det heller ikke økonomisk forsvarlig å ta en vekterutdannelse som koster i overkant av kr. 25 000,- og tar opptil seks uker. Det oppleves som en dyr innvestering, og kurset kolliderer fort med studieplanen.

Er du vekter og har din utdannelse fra før januar, 2018 må du innen 1. januar, 2022 bli regodkjent som vekter. Du skal gjennomføre det samme teoretiske pensumet uten at det stilles krav til klasseromsundervisning – men eksamen er den samme. Jeg vet at mange gruer seg til å ta regodkjenningen av frykt for å miste jobben og inntektsgrunnlaget sitt. Eksamen er krevende og erfaringsbasert kunnskap står nødvendigvis ikke direkte skrevet i læreboka. Frykten for ikke å bestå med de konsekvenser det medfører vil kunne føre til at flere i stedet velger å avslutte sine vekterkarrierer.

Det er riktig at samfunnet fortjener og trenger kompetente vektere med god utdannelse til å utføre sine arbeidsoppgaver, men innsatsen må være verdt det. Hadde lønnsnivået økt som en konsekvens av lengere utdannelse som igjen gir økt kunnskapsnivå ville det kunne ha vært «et plaster på såret», men det har ikke skjedd. Til sammenligning fikk politiet i sin helhet en betydelig bedre lønnsutvikling etter innføring av høyskoleutdanningen.

Jeg har stor sympati med de vektere som i disse høstdager streiker. Streiken handler primært om lønn, men også om respekt for den viktige samfunnsfunksjon som vektere utfører. Politiets kapasitet til å håndtere dagligdagse problemer ser ut til å bli stadig dårligere. Kriminalitetsutviklingen i våre storbyer er bekymringsfull. Vektere forebygger kriminalitet gjennom å være i «frontlinjen». Skal de evne denne oppgaven må de være kvalifiserte, motiverte og respekterte. Vi risikerer manglende bemanning til å dekke samfunnets økende behov for å håndtere flere sikkerhetsutfordringer.

Hvordan trusler og stress påvirker en vekters hverdag. Vi gir deg noen råd.

Les i dette blogginnlegget om hvordan du trusler og stress påvirker hverdagen. Vi gir deg også noen råd på veien.

Vekteryrket er krevende. En løpet av en arbeidsdag vil du måtte takle en rekke utfordrende situasjoner. Det å håndtere mennesker er krevende: noen er stressede, frustrerte og sinte. Kombinasjonen med ruspåvirkning øker aggressivitet, truslene slenges mot deg. Du derimot, skal gi respekt. For alle! Men ofte kan du føle misnøye. Frustrerende situasjoner krever mye av deg mentalt. Du skal tåle slengbemerkninger og “verbal dritt” som blir kastet mot deg uten å miste fokus og kontrollen over situasjonen.

Du skal lytte, forstå, og si de riktige ordene. Det gjør du for å oppnå det ønskede resultat gjennom å roe ned folk. Likevel, kan det oppstå situasjoner hvor du må forsvare deg selv eller andre mot voldelige personer. Hverdagen kan bestå av at du opplever vold, “dritt-slenging”, spytting og trusler regelmessige. Spesielt utsatt er de som arbeider på utesteder. Opplevelsen av å forsøke å

kontrollere en voldelig person på en defensiv måte kan være utfordrende. Går du for langt i din maktbruk i forhold til trusselen, vil du lett bli utsatt for kritikk i ettertid. For eksempel ved å legge noen i bakken og sette på håndjern der situasjonen kunne vært løst annerledes. I en opphetet situasjon kan kontakten med asfalt og betong føles smertefull for alle involverte og forårsake skader. Beskyldninger om vektervold fra involverte og tilskuere sitter løst hos mange. De som er de mest kritiske har ofte ikke sett forløpet til situasjonen, som faktisk har ført til at du ha måttet reagere med maktbruk, og de uttaler seg derfor på et svakt grunnlag.

Det å måtte legge en person i bakken for å stoppe vold er krevende. Du får puls, du bruker kreftene dine, og det føles. Det er en kamp som du ønsker vinne uten at noen blir skadet. Hjernen din går i modus, og du er konsentrert om oppgaven som du og din kollegaer må takle. Greier du du ikke denne håndteringen, vil du kunne bli skadet, din kollega vil kunne bli skadet, eller den aggressive blir skadet.

Politiet kommer som oftest til slutt, men det er ikke alltid det føles som en reddende engel. Iblant føles spørsmålstillingen som en beskyldning, om på hvilket grunnlag du har satt på håndjern, på en som da oppfører seg som en tilsynelatende rolig person. Politiet  kan vurdere dine handlinger som unødvendige, og i verste fall som en ulovlig handling. Du må i første omgang argumentere og forsvare dine handlinger på en god måte når politiet er på stedet. Vurderer politiet dine handlinger som riktige tar de med seg personen, men du må alltid regne med at det vil bli en fortsettelse. En hendelsesrapport skal i slike tilfeller alltid skrives. Skriv alltid en vaktlogg og en hendelsesrapport du kan bruke i ettertid.

Har du vært tvunget til å være fysisk mot noen vil du som oftest få en etterreaksjon.

Arbeidsgiver forlanger at du skal takle de fleste situasjoner, ellers blir det klager på hvordan du utfører dine arbeidsoppgaver.

 

Neste blogg-innlegg blir en oppfølgning:

  1. Viktigheten av å dokumentere
  2. Mindset og mental forberedelse
  3. Bearbeiding av stress og inntrykk

 

 

 

Straffeloven av 2005 med fokus på nødverge

Den 1. oktober var det ikrafttredelse av «den nye» straffeloven av 2005.  Endringene i loven vil berøre vår bransje og den enkelte vekter. En ikrafttreden av «den nye» loven må ses i sammenheng med Vaktvirksomhetsloven, som også får endringer som vil berøre vekterbransjen.

 

Bruk av fysisk makt som vekter

I nesten alle tilfeller vil en dyktig vekter kunne utføre sine oppgaver uten bruk av fysisk makt. Men, noen ganger MÅ vi gripe inn i situasjoner. Det kan være mange grunner som krever at det er nødvendig å være fysisk:

  • at vi må hjelpe de som blir voldsutsatt,
  • eller at vi må forsvare oss selv
  • eller noens eiendom.

Etter min erfaring er det viktig for vektere å vite hva nødverge innebærer. Kjenner vi våre muligheter og begrensninger kan vi gjøre en bedre jobb. Samtidig kan vi være sikre på at det vi gjør ikke får konsekvenser for oss i ettertid.

Den som utfører vakttjeneste, har ingen adgang til bruk av fysisk makt utover den enhver har adgang til, jf. straffeloven § 18 og straffeprosessloven § 176 første ledd, jf. § 170a. Vakttjeneste skal utføres ubevæpnet.” – Vaktvirksomhetsloven §12

 

§18 i straffeloven – Nødverge

Det er § 18 i straffeloven som er nødvergebestemmelsen, videreført fra den «gamle loven». De fleste vil huske den paragrafen fra vekterutdannelsen, tidligere kjent som § 48.
Paragrafen, sammen med bestemmelsene om lovlig selvtekt, var viktig kunnskap for at vektere skulle kunne utføre sitt arbeid på en god måte.

 

Nødverge i arbeidet

Kort fortalt gir nødvergebestemmelsen den enkelte rett til å forsvare seg selv og sine egne interesser mot et voldelig angrep. Vi kan også bruke nødverge for å beskytte andre som blir utsatt for vold. Det er viktig å vite at angrepet må være et pågående angrep. Derfor er selvforsvar i nødverge, at angrepet ikke må være avsluttet.

Huskeregler:

  • Det må være fornuft i forhold til angrepet dere er utsatt for. Bruk fornuft når du stopper angrepet.
  • Du skal aldri bruke mer makt enn det som er nødvendig for at angriper skal gi seg. Det betyr at det dere selv gjør for å stoppe angrepet skal være i forhold til selve angrepet.
  • Det er ulovlig å «straffe» en for et angrep du er utsatt for, etter at du har kontroll

 

Straffeprosessloven § 176

Straffeprosessloven § 176 er den bestemmelsen som sier at vi kan, om vi kommer over noen som gjør noe ulovlig, stoppe personen og ta kontroll på ham. Det vil si pågripe.

Det er viktig å vite at det må være en handling som skjer, eller nylig har skjedd. Politiet skal alltid varsles så snart som mulig etter en pågripelse. Om Politiet ikke blir varslet kan det betraktes som en “ulovlig frihetsberøvelse” eller som vi sier i dagliglivet – kidnapping.

 

Vaktvirksomhetsloven § 12

Til slutt sier loven at tjenesten skal utføres ubevæpnet. Det betyr at skytevåpen, batong, slagvåpen, stikkvåpen, pepperspray, og alle typer av elektrosjokkvåpen er ulovlig å bruke. Det er ikke ulovlig å ha godkjent spray, og forskjellige typer lykter, håndjern og strips som kan brukes i en nødvergesituasjon.

 

Konklusjon

I dette innlegget i dag har vi redegjort for noe av det som påvirker oss som vektere. Jeg anbefaler at alle som bør vite loven i sitt arbeid, leser den. Det er viktig for deg å gjennomgå de viktigste punktene i straffeloven og vaktvirksomhetsloven. Det vil tross alt på ett tidspunkt angå deg, enten du er medvirkende eller som en god kollega i et vaktlag. Lykke til!

 

 

– Kato

 

Under er en link og henvisning.
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28/KAPITTEL_1-3#KAPITTEL_1-3

 

 

 

Vekter – spennende og fleksibel deltidsjobb

Mange studenter sliter med å få endene til å møtes, og tar seg kanskje deltidsjobber de egentlig ikke har lyst på for å skaffe seg kjærkomne kroner i studietiden.

Hva med å ta et vekterkurs og satse på et yrke der du treffer mennesker, der du kan bruke dine beste kommunikasjonsegenskaper, der du kan være med på å skape trygghet og trivsel – og jobbe når det passer deg best?

 

Fleksibelt yrke – perfekt for studenter

Ikke bare er jobbene som ordensvakt spennende, vekteryrket er også veldig fleksibelt. Du kan i stor grad velge selv hvor mye du vil jobbe, og hvilken type oppdrag du vil ha. Vekterjobben er en perfekt jobb ved siden av studiene eller ved siden av et annet arbeidsforhold.

 

En jobb det faktisk er behov for!

Vekterbransjen er i sterk vekst og trenger flere godt motiverte medarbeidere. For å jobbe som vekter må du ha tatt vekterkurs (minimum Vekterkurs trinn 1), være fylt 18 år, ha tilfredsstillende vandel og og du må som et minimum beherske norsk muntlig.

Klikk her og se aktuelle ledige vekterstillinger på finn.no akkurat nå.

 

Vil du vite mer om vekterutdannelsen?

De fleste vektere har en mangesidig bakgrunn, og stadig flere kvinner blir vektere. Les mer om vekterutdanningen her.

Tjen penger på dine konsertopplevelser!

Ja, det er faktisk mulig å tjene penger på konserter med en jobb som vekter! Konserter kan være en dyr opplevelse, så det er ikke alle som har råd til å få med seg de konsertene de ønsker å se i løpet av året. Da kan det være kjekt å ha en jobb der du både slipper å betale for konserten, og faktisk får betalt for å være til stede og passe på.

Hvert eneste år arrangeres det tusenvis av konserter i Oslo og resten av landet. På hver eneste en av disse konsertene jobber det ordensvakter fra forskjellige vekterbyråer. Kunne du tenke deg en mulighet for å både se din favorittartist opptre og få betalt samtidig? Ja, da er det bare å melde seg på kurs hos Sikkerhetsakademiet, slik at du er klar til årets store konserter!

 

Høres dette ut som jobben for deg?

Vekterbransjen er i sterk vekst og trenger flere godt motiverte medarbeidere. For å jobbe som vekter må du ha tatt vekterkurs (minimum Vekterkurs trinn 1), være fylt 18 år, ha tilfredsstillende vandel og og du må som et minimum beherske norsk muntlig.

 

2015 – året for musikkinteresserte vektere

Dette er virkelig året for deg, ettersom flere store artister tar turen innom Norge i 2015. Det vil være muligheter for oppdrag på både små og store scener som Rockefeller, Oslo Spektrum og Telenor Arena for de som er klar i tide til konsertene.

Konsertåret tar av med brask og bram den 20 mars, med Katy Perry som kommer til Telenor Arena. Dette er damen som nettopp holdt et kritiker-rost show under årets Superbowl-finale. For en gang skyld unngikk man skandaler under opptredenen, og all fokus var på selve showet. Hun besøker Telenor Arena med sin Prismatic World Tour hvor du får oppleve låter som Roar og Dark Horse.

Den 22 mai er det duket for et av verdens tenåringsidol på scenen i Oslo Spektrum, nemlig Ariana Grande. Omtrent en måned etterpå er det duket for høye skrik fra kjærlighetshungrige tenåringsjenter på Ullevaal Stadion, ettersom One Direction holder konsert der.

Liker du musikk som er noe røffere kan vi jo nevne at både Metallica, Judas Priest, Foo Fighters, Nickelback og AC/DC holder konserter.

 

Ikke glem festivalene

Det er jo faktisk ikke bare enkeltkonserter du kan jobbe på. Hva med å jobbe som ordensvakt på en festival? Da får du nyte godt av festivalstemningen samtidig som du tjener gode penger. En av årets første festivaler i Oslo, er by:Larm med artister som Astrid, Carnival Kids, Ida Jenshus og Jonas Alaska. I motsetning til andre festivaler, er det her mye fokus på nykommere i bransjen og Nordic Music Prize som deles ut hvert år.

En av de festivalene som virkelig setter fyr på Oslo er Infernofestivalen som går av stabelen mellom 1 og 4 april. En metallfestival med artister som Arcturus, 1349 og Enslaved på programmet.

Den 17 juni starter festivalen OverOslo som gir deg 3 dager med artister som Lars Winnerbäck, First Aid Kit, Bo Kaspers Orkester, Briskeby, Timbuktu og DAMN!, Kim Larsen og 10CC.

Norwegian Wood, som starter 10 juni, gir Oslo-folket en god dose med kvalitetsmusikk fra artister som Mark Knophler, Jackson Brown og Patti Smith for å nevne noen. Omtrent en måned etterpå starter Øya-Festivalen som også i år har sikret seg store navn som Beck, Flying Lotus og Enslaved.

Tittel

Gå til toppen