Det skal søkes om en uttømmende og utvidet vandelsattest.

  1. Uttømmende politiattest: I en uttømmende politiattest tas alle ilagte straffereaksjoner for alle typer lovbrudd med, unntaket er forenklet forelegg. I en slik attest blir det opplyst om straffereaksjonene, uavhengig av hvor lang tid det er siden reaksjonen ble ilagt.
  2. Utvidet politiattest: I en utvidet politiattest tas også verserende straffesaker med. Dette vil si at det tas med siktelse, tiltale og ilagte forelegg og dommer som ikke er rettskraftige. Anmeldelser tas ikke med.