Se her for politiets retningslinjer for utenlandsk vekterutdanning.

Fra politiets sider:

Politidirektoratet kan etter søknad godkjenne utenlandsk vekterutdanning. Slik godkjenning gir adgang til å utføre tjeneste på samme vilkår som norske vektere. Vilkår for godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra annen stat fremgår av vaktvirksomhetsforskriften kapittel 5.

Vi har ikke noe eget skjema for slik søknad, og det stilles heller ingen formkrav til denne, men det må fremgå av brevet at det søkes godkjenning. For at Politidirektoratet skal kunne vurdere søknaden, må du legge ved:

  • dokumentasjon på utdannelse
  • hvilke kurs eller fag som har inngått i utdanningen
  • bekreftelse på at utdanningen er offentlig godkjent i den andre staten
  • dokumentasjon på oppgitt nasjonalitet.

Søknad om godkjenning må sendes Politidirektoratet  på e-post: politidirektoratet@politiet.no eller per post.

Politidirektoratet kan stille krav om utligningstiltak som vilkår for godkjenningen. Det innebærer at det kan pålegges tilleggsopplæring dersom utenlandsk utdanning avviker vesentlig fra den utdanningen som kreves i Norge. Personer som får godkjent sin utenlandske utdanning må uansett gjennomføre den delen av norsk utdanning som går på introduksjon til vekterbransjen, HMS og norsk regelverk. For oversikt over innholdet i lærerplanen for norske vektere.

Det kan også stilles krav om at vedkommende må beherske språk som gjør det mulig å kommunisere med publikum og offentlige myndigheter. Politidirektoratet har stilt krav om at vedkommende må beherske norsk, dansk eller svensk muntlig og skriftlig på tilfredsstillende måte.

For å arbeide som vekter i Norge, kreves tilfredsstillende vandel. Det må derfor fremlegges vandelsattest fra tidligere hjemland ved ansettelse, eventuelt fra Norge dersom botiden er lang nok.

Les mer: Foreskrift om vaktvirksomhet – Kapittel 5. Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra annen stat