fbpx

Sikkerhet

VEKTERYRKETS FRAMTID

VEKTERYRKETS FRAMTID I NORGE

Jeg har gjennom mitt arbeid fulgt vekterbransjen tett siden 2012. I løpet av de årene har jeg sett flere endringer som har påvirket rekrutteringen av vektere fram til i dag.

Det er stadig færre som vil bli vektere, eller som ikke greier de nye eksamenskravene som ble innført i 2018. Årsakene til utviklingen er forskjellige og sammensatte. Det er åpenbart at en dårlig lønnsutvikling, og mangel på tarifflønn hos store selskap er en vesentlig faktor. Når store markedsaktører presser pris, åpenbart for å øke sin markedsandel uten økt inntjening må de øvrige aktører følge med ned i pris for å overleve. Resultatet er pressede marginer hos selskapene som fører til en risiko for at stadig flere selskap gjør som det dominerende selskap – starter datterselskap som ikke betaler tariff, men i mange tilfeller en fastpris på helt ned til kr. 180,-  pr. time uansett tid på døgnet.

Situasjonen blir for eksempel ikke bedre ved at flere offentlige anbud legges ut og vektlegger pris opp til 70% og kvalitet ned til 30%. Faktisk i noen tilfeller er pris 100%.  Konkurransesituasjonen fører da til at det prises til et minimum og i realiteten tjener ikke selskapene på grunnstammen i kontraktene, men på tilleggstjenestene som leveres.

Resultatet av de små marginene rammer til slutt vekteren ved at lønnsutviklingen blir dårlig.

Den nye vekterutdannelsen som trådte i kraft fra 2018 er medvirkende årsak til at rekruttering til faget har blitt vesentlig dårligere. En kombinasjon av en betydelig lengere og dyrere utdannelse med betydelig økt teoridel kombinert med praksisdel og en krevende eksamen har ført til redusert interesse for yrket. Mange har valgt nettopp å bli vekter fordi yrket har verdsatt deres praktiske egenskaper mer enn det har stilt krav til deres teoretiske læringsevner. Bransjen kan komme til å miste mange potensielt dyktige vektere som opplever at undervisningsløpet blir for teoretisk anlagt.

Tidligere søkte blant annet studenter som ønsket seg en inntektskilde siden av studiene seg midlertidig til vekteryrket. De få som søker i dag har begynt sin politiutdannelse og slipper dermed å ta vekterutdannelse. De som før tok vekterutdannelse for å jobbe i helger og fritid finner det heller ikke økonomisk forsvarlig å ta en vekterutdannelse som koster i overkant av kr. 25 000,- og tar opptil seks uker. Det oppleves som en dyr innvestering, og kurset kolliderer fort med studieplanen.

Er du vekter og har din utdannelse fra før januar, 2018 må du innen 1. januar, 2022 bli regodkjent som vekter. Du skal gjennomføre det samme teoretiske pensumet uten at det stilles krav til klasseromsundervisning – men eksamen er den samme. Jeg vet at mange gruer seg til å ta regodkjenningen av frykt for å miste jobben og inntektsgrunnlaget sitt. Eksamen er krevende og erfaringsbasert kunnskap står nødvendigvis ikke direkte skrevet i læreboka. Frykten for ikke å bestå med de konsekvenser det medfører vil kunne føre til at flere i stedet velger å avslutte sine vekterkarrierer.

Det er riktig at samfunnet fortjener og trenger kompetente vektere med god utdannelse til å utføre sine arbeidsoppgaver, men innsatsen må være verdt det. Hadde lønnsnivået økt som en konsekvens av lengere utdannelse som igjen gir økt kunnskapsnivå ville det kunne ha vært «et plaster på såret», men det har ikke skjedd. Til sammenligning fikk politiet i sin helhet en betydelig bedre lønnsutvikling etter innføring av høyskoleutdanningen.

Jeg har stor sympati med de vektere som i disse høstdager streiker. Streiken handler primært om lønn, men også om respekt for den viktige samfunnsfunksjon som vektere utfører. Politiets kapasitet til å håndtere dagligdagse problemer ser ut til å bli stadig dårligere. Kriminalitetsutviklingen i våre storbyer er bekymringsfull. Vektere forebygger kriminalitet gjennom å være i «frontlinjen». Skal de evne denne oppgaven må de være kvalifiserte, motiverte og respekterte. Vi risikerer manglende bemanning til å dekke samfunnets økende behov for å håndtere flere sikkerhetsutfordringer.

Hvordan trusler og stress påvirker en vekters hverdag. Vi gir deg noen råd.

Les i dette blogginnlegget om hvordan du trusler og stress påvirker hverdagen. Vi gir deg også noen råd på veien.

Vekteryrket er krevende. En løpet av en arbeidsdag vil du måtte takle en rekke utfordrende situasjoner. Det å håndtere mennesker er krevende: noen er stressede, frustrerte og sinte. Kombinasjonen med ruspåvirkning øker aggressivitet, truslene slenges mot deg. Du derimot, skal gi respekt. For alle! Men ofte kan du føle misnøye. Frustrerende situasjoner krever mye av deg mentalt. Du skal tåle slengbemerkninger og “verbal dritt” som blir kastet mot deg uten å miste fokus og kontrollen over situasjonen.

Du skal lytte, forstå, og si de riktige ordene. Det gjør du for å oppnå det ønskede resultat gjennom å roe ned folk. Likevel, kan det oppstå situasjoner hvor du må forsvare deg selv eller andre mot voldelige personer. Hverdagen kan bestå av at du opplever vold, “dritt-slenging”, spytting og trusler regelmessige. Spesielt utsatt er de som arbeider på utesteder. Opplevelsen av å forsøke å

kontrollere en voldelig person på en defensiv måte kan være utfordrende. Går du for langt i din maktbruk i forhold til trusselen, vil du lett bli utsatt for kritikk i ettertid. For eksempel ved å legge noen i bakken og sette på håndjern der situasjonen kunne vært løst annerledes. I en opphetet situasjon kan kontakten med asfalt og betong føles smertefull for alle involverte og forårsake skader. Beskyldninger om vektervold fra involverte og tilskuere sitter løst hos mange. De som er de mest kritiske har ofte ikke sett forløpet til situasjonen, som faktisk har ført til at du ha måttet reagere med maktbruk, og de uttaler seg derfor på et svakt grunnlag.

Det å måtte legge en person i bakken for å stoppe vold er krevende. Du får puls, du bruker kreftene dine, og det føles. Det er en kamp som du ønsker vinne uten at noen blir skadet. Hjernen din går i modus, og du er konsentrert om oppgaven som du og din kollegaer må takle. Greier du du ikke denne håndteringen, vil du kunne bli skadet, din kollega vil kunne bli skadet, eller den aggressive blir skadet.

Politiet kommer som oftest til slutt, men det er ikke alltid det føles som en reddende engel. Iblant føles spørsmålstillingen som en beskyldning, om på hvilket grunnlag du har satt på håndjern, på en som da oppfører seg som en tilsynelatende rolig person. Politiet  kan vurdere dine handlinger som unødvendige, og i verste fall som en ulovlig handling. Du må i første omgang argumentere og forsvare dine handlinger på en god måte når politiet er på stedet. Vurderer politiet dine handlinger som riktige tar de med seg personen, men du må alltid regne med at det vil bli en fortsettelse. En hendelsesrapport skal i slike tilfeller alltid skrives. Skriv alltid en vaktlogg og en hendelsesrapport du kan bruke i ettertid.

Har du vært tvunget til å være fysisk mot noen vil du som oftest få en etterreaksjon.

Arbeidsgiver forlanger at du skal takle de fleste situasjoner, ellers blir det klager på hvordan du utfører dine arbeidsoppgaver.

 

Neste blogg-innlegg blir en oppfølgning:

 1. Viktigheten av å dokumentere
 2. Mindset og mental forberedelse
 3. Bearbeiding av stress og inntrykk

 

 

 

Straffeloven av 2005 med fokus på nødverge

Den 1. oktober var det ikrafttredelse av «den nye» straffeloven av 2005.  Endringene i loven vil berøre vår bransje og den enkelte vekter. En ikrafttreden av «den nye» loven må ses i sammenheng med Vaktvirksomhetsloven, som også får endringer som vil berøre vekterbransjen.

 

Bruk av fysisk makt som vekter

I nesten alle tilfeller vil en dyktig vekter kunne utføre sine oppgaver uten bruk av fysisk makt. Men, noen ganger MÅ vi gripe inn i situasjoner. Det kan være mange grunner som krever at det er nødvendig å være fysisk:

 • at vi må hjelpe de som blir voldsutsatt,
 • eller at vi må forsvare oss selv
 • eller noens eiendom.

Etter min erfaring er det viktig for vektere å vite hva nødverge innebærer. Kjenner vi våre muligheter og begrensninger kan vi gjøre en bedre jobb. Samtidig kan vi være sikre på at det vi gjør ikke får konsekvenser for oss i ettertid.

Den som utfører vakttjeneste, har ingen adgang til bruk av fysisk makt utover den enhver har adgang til, jf. straffeloven § 18 og straffeprosessloven § 176 første ledd, jf. § 170a. Vakttjeneste skal utføres ubevæpnet.” – Vaktvirksomhetsloven §12

 

§18 i straffeloven – Nødverge

Det er § 18 i straffeloven som er nødvergebestemmelsen, videreført fra den «gamle loven». De fleste vil huske den paragrafen fra vekterutdannelsen, tidligere kjent som § 48.
Paragrafen, sammen med bestemmelsene om lovlig selvtekt, var viktig kunnskap for at vektere skulle kunne utføre sitt arbeid på en god måte.

 

Nødverge i arbeidet

Kort fortalt gir nødvergebestemmelsen den enkelte rett til å forsvare seg selv og sine egne interesser mot et voldelig angrep. Vi kan også bruke nødverge for å beskytte andre som blir utsatt for vold. Det er viktig å vite at angrepet må være et pågående angrep. Derfor er selvforsvar i nødverge, at angrepet ikke må være avsluttet.

Huskeregler:

 • Det må være fornuft i forhold til angrepet dere er utsatt for. Bruk fornuft når du stopper angrepet.
 • Du skal aldri bruke mer makt enn det som er nødvendig for at angriper skal gi seg. Det betyr at det dere selv gjør for å stoppe angrepet skal være i forhold til selve angrepet.
 • Det er ulovlig å «straffe» en for et angrep du er utsatt for, etter at du har kontroll

 

Straffeprosessloven § 176

Straffeprosessloven § 176 er den bestemmelsen som sier at vi kan, om vi kommer over noen som gjør noe ulovlig, stoppe personen og ta kontroll på ham. Det vil si pågripe.

Det er viktig å vite at det må være en handling som skjer, eller nylig har skjedd. Politiet skal alltid varsles så snart som mulig etter en pågripelse. Om Politiet ikke blir varslet kan det betraktes som en “ulovlig frihetsberøvelse” eller som vi sier i dagliglivet – kidnapping.

 

Vaktvirksomhetsloven § 12

Til slutt sier loven at tjenesten skal utføres ubevæpnet. Det betyr at skytevåpen, batong, slagvåpen, stikkvåpen, pepperspray, og alle typer av elektrosjokkvåpen er ulovlig å bruke. Det er ikke ulovlig å ha godkjent spray, og forskjellige typer lykter, håndjern og strips som kan brukes i en nødvergesituasjon.

 

Konklusjon

I dette innlegget i dag har vi redegjort for noe av det som påvirker oss som vektere. Jeg anbefaler at alle som bør vite loven i sitt arbeid, leser den. Det er viktig for deg å gjennomgå de viktigste punktene i straffeloven og vaktvirksomhetsloven. Det vil tross alt på ett tidspunkt angå deg, enten du er medvirkende eller som en god kollega i et vaktlag. Lykke til!

 

 

– Kato

 

Under er en link og henvisning.
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28/KAPITTEL_1-3#KAPITTEL_1-3

 

 

 

 • Verdipapirer

Gode råd for en tryggere reise

Du skal føle deg trygg, enten det er en HOPPE-PÅ-TUR til syden eller en forretningsreise til Afrika. Kato Stokkan hos Sikkerhetsakademiet har lang erfaring med reiser til utlandet, både i forbindelse med sitt internasjonalt sikkerhetsarbeid for FN og andre virksomheter i utallige land verden over. De fleste av stedene har det vært og er sikkerhetsmessig utfordrende å leve.

Ved å bruke litt tid før avreise på sikkerhetsvurderinger, og deretter gjøre noen enkle grep er det mulig å nærmest eliminere risikoen for å bli utsatt for alvorlig kriminalitet, som kan ødelegge resten av ferien, eller jobbreisen for den saks skyld.

Her er noen enkle tips til deg som vil være godt forberedt før du reiser på tur til utlandet.

 

Hva er det første jeg bør tenke på før jeg reiser?

Reisesikkerhet
– Før du setter deg på flyet bør du ha gjort deg noen betraktninger om landet du skal til, og at du har gjort noen sikkerhetsvurderinger. Og her finnes det en del tilgjengelig materiale på nettet. Den best kilden er CIA World Factbook. De har laget en side for alle land i verden med mye informasjon om politiske systemer, befolkning, turistrelatert informasjon og sikkerhetssituasjonen i landet. De oppdaterer siden regelmessig og den er et godt alternativ. Her kan du danne deg en formening om hvor trygt det er å reise til landet du har lyst til å besøke.

 

Hvordan skal jeg beskytte meg best mulig når jeg er ute og reiser?

– Det er to begreper som er viktig å merke seg forskjellen på. SAFETY – som er plaster, magesyketabletter osv., og SECURITY – som er hvordan du kan verne deg selv mot skader, ulykker og straffbare handlinger.

 

Hva er nordmenn mest utsatt for i utlandet?


– Helt klart trafikkulykker. Ikke uhell, som da bilen din kolliderer, men ulykker, ofte påført deg av andre. Konsekvensene av en trafikkulykke i utlandet er mye større enn i Norge. For kommer du på et sykehus f. eks. i Afrika, vil du oppdage at dette er en helt annen verden enn hva vi er vant til her hjemme. Faren for infeksjoner er stor, og dermed også risikoen for å dø på sykehuset. Rådet fra meg må være alltid å leie eller sitte i biler som er sikre og hvor eier har sine forsikringer i orden. De beste bilene i land med dårlig trafikksikkerhet er SUV biler hvor du sitter høyt og som tåler en støyt.

 

Hvor viktig er en reiseforsikring?

– Helt avgjørende! Skadesaker kan ende i millionbeløp. Det er viktig at du har en privat reiseforsikring som er velfungerende i det landet du skal besøke. Normalt dekker ikke forsikringen ekstremsport som f. eks. dykking og ridning. Mange glemmer at forsikringen bare gjelder bare for tre måneder. Overskrider reisen tre måneder, gjelder ikke forsikringen.

 

Hva med bruk av betalingskort?

– Det er viktig at du da bruker kredittkort, og ikke VISA-delen. Hvis du leverer fra deg kortet ditt er det fare for at det blir kopiert og misbrukt. Med kredittkort kan du lettere få igjen pengene hos kortleverandører hvis du kan bevise at du ikke har kjøpt produktet, men med VISA-delen er det mye vanskeligere. I mange tilfeller gjelder den også som en forsikring.

Hva med leie av bil og andre transportmidler i utlandet?

– Det er ved bilkjøring at ulykkene ofte skjer. Hvis du skal leie en bil, vurder om du skal leie en bil med sjåfør. I noen land kan det være slik at hvis man kjører på et menneske, stopper og går ut av bilen, kan man i verste fall risikere å bli drept på stedet. Dette er ikke for å skremme, men en realitet.

Vit også at du kan bli beskyldt for å ha tilført skader som var der fra før på det du leier, så vær oppmerksom og dokumenter med et bilde skader du ser idet du leier bilen, mopeden eller vannscooteren. Da sikrer du deg preventivt mot beskyldinger.

 

Hvordan kan jeg sikre meg mot å bli ranet?

– Ja, pass på, For ranerne bruker sine metoder, som på motorveien. Du kan oppleve at de kjører på bilen din, for så å si unnskyld og be deg parkere, så de kan betale for seg. Eller de viser at de trenger hjelp, har punktert, eller viser et kart for å få hjelp til å finne frem. Da kan du risikere at flere kommer ut av bilen og tar deg med bort til sin bil mens en av dem tar veska i baksetet på bilen din. De plukker ofte ut ofrene på forhånd, og spesielt pensjonister på tur.

 

Hva med veskenappere?

– Veskenapperne følger ofte et mønster, der flere samarbeider, dytter på deg, avleder og gir lommeboka videre til en medhjelper umiddelbart. Noen ganger er de flere tyver som dytter på deg og får deg ut av balanse både fysisk og mentalt. En velfungerende taktikk. Et godt råd er derfor å ha pengene og kredittkortene i et pengebelte, og ellers være ekstra oppmerksom når du beveger deg rundt i større folkemengder.

Verdipapirer

Hva er det lurt å ha med seg på tur?

– En mobil ransalarm med høy lydstyrke er å anbefale, og den virker veldig preventivt. Beskytt deg der du er ute og går, samt der du bor og sover. Brannvesenet fungerer ofte dårlig i mange land. Ta derfor med deg en brannalarm og røykvarsler. For å sove trygt og godt, ta også med deg vindusalarm og en dørstopperalarm med lydstyrke på 120 desibel. Da har du sikret deg i sonen der du bor. Det gjør at du sover bedre om natten.

 

Når kan jeg kjøpe sikkerhetspakken?

Vi kommer tilbake veldig snart med salg av vår sikkerhetspakke. Den vil inneholde blant annet ransalarm, brannalarm, røykvarsler, vindusalarm, dørstopperalarm mm. Dette er en perfekt pakke for deg som skal ut og reise, og inneholder alt du trenger for å sikre deg best mulig.

 

Ha en god og trygg reise!

For flere gode tips, sjekk også nomaden.no

 • Sikkerhetskontroll flyplass

Sikkerhetskontroll er ikke hva det en gang var

Sikkerhetskontroll flyplass

Skal du ut og reise? Vi hos Sikkerhetsakademiet er opptatt av at du skal føle deg trygg når du er på tur, og vi vil gi deg noen gode tips fremover her på bloggen vår. Så det er bare å følge med.

De fleste turer starter et sted, og veldig ofte på flyplassen. På avinor.no finner du nyttig info om det du skal være forberedt på i sikkerhetskontrollen på Oslo Lufthavn.

 

 

Sikkerhetskontrollen

Du skal være trygg når du skal ut å fly. Derfor har sikkerheten førsteprioritet hos oss. Sikkerhetskontrollen går smidigere om du er forberedt.

 

Før du kommer til sikkerhetskontrollen

Ha billett/reisebevis klart for kontroll. Gyldig billett/reisebevis er:

 • Ombordstigningskort/boardingkort
 • Utskrift av elektronisk billett med dato for reise og navn på reisende
 • Papirløs billett (bank-/kredittkort eller mobiltelefon)

Legg alle metallgjenstander (nøkler, mynter, mobiltelefoner m.m.) i håndbagasje eller ytterklær før gjennomlysning.

Dette kan bare sendes i innsjekket bagasje

 • Væske i beholdere som overstiger 100 ml
 • Skarpe eller spisse gjenstander, eller andre gjenstander som kan utgjøre en risiko

Detaljert oversikt over hva som er  tillatt i håndbagasjen på bagasjesidene 

Dette kan passere sikkerhetskontrollen i lukket plastpose

 • Væske i beholdere som rommer inntil 100 ml. (beholdere som rommer mer enn 100 ml kastes uavhengig av hvor mye væske de inneholder)
 • Alle beholderne må få plass i én gjennomsiktig en-liters pose
 • Kun en 1-liters pose er tillatt per reisende
 • Det er egne regler for taxfreeposer i forseglet pose

Dette skal i plastkasser for gjennomlysning

 • Håndbagasje
 • Større elektriske artikler (f.eks. PC, kamera, nettbrett, håndholdte spill etc.) tas ut av håndbagasjen og sendes separat
 • Ytterplagg og jakker
 • Sko med metallinnlegg, belter med metallspenner o.l.
 • Krykker må gjennomlyses i røntgenmaskinen

Reisende med behov for assistanse

Barn, eldre, mennesker med funksjonsnedsettelse og andre med behov for assistanse og som reiser alene, kan følges av foreldre eller andre ledsagere med ledsagerbevis gjennom sikkerhetskontrollen.

Hjelpemidler og implantater

Alle reisende må gjennom en metalldetetor. Bruker du rullestol eller har implantater blir kontrollen utført manuelt. Du kan trygt passere sikkerhetsporten selv om du bruker pacemaker eller høreapparat

– Historien om Pro Sec startet på 70-tallet

 

Pro Sec leverer i dag sikkerhetstjenester til ca. 90 % av alle konserter med internasjonale artister, og er landets ledende leverandør av sikkerhet til festivaler og musikkarrangementer.

Vi møter Henning Kristiansen – mister Pro Sec personlig – på hans kontor på Ryen i Oslo for å få høre mer om historien bak vaktselskapet han er operativ leder for.

 

 

Hvordan ble Pro Sec etablert?

Henning forteller at Pro Sec ble startet på slutten av 70-tallet av personer med lang erfaring fra sikkerhetsbransjen, med blant annet ansvaret for vaktholdet på Gunnar Eides arrangementer – nå Live Nation.

– Den gangen var det Ekeberghallen, Drammenshallen og Skedsmohallen som var aktuelle arenaer for konserter med internasjonale artister, forteller Henning.

På 80-tallet åpnet også Oslo Spektrum, der Hennings eget selskap Personellsikring fikk kontrakten for sikkerheten. Den gangen var Pro Sec inne som leverandør til Live Nation innen show- og artistsikkerhet.

– Jeg foreslo da at vi inngikk et samarbeid, der Pro Sec tok artistsikkerheten og mitt selskap tok ansvaret for publikumsikkerheten. Og siden Oslo nå hadde fått en storstue for konserter ble det mange arrangementer etter hvert, sier Henning.

Samarbeidet gikk så bra mellom daværende Pro Sec og Personellsikring at samarbeidspartnerne ble enige om å danne et aksjeselskap sammen under navnet Pro Sec Professional Security.

– Da jeg kom inn i selskapet omsatte Pro Sec for ca 1 million kroner. Og siden den gangen har veksten for både oss og bransjen økt dramatisk, fra en tid da artistene tjente pengene sine på platesalg, til nå, da det er turnéer og konserter som skaper inntektene.

I dag har Pro Sec en omsetning på ca 26 millioner kroner, der konsertsikkerhet alene utgjør ca 20 millioner.

 

Hva fikk deg til å gå fra politiet til eget vaktselskap?

– Etter 10 år i politiet, de siste årene i politiets beredskapstropp, fikk jeg en avtale om vaktholdet i hovedkontoret til Thon. Og på oppfordring fra Halgrim Thon, nevøen til Olav Thon, startet jeg et vaktselskap i 1987, da han mente at behovet for sikkerhetstjenester var så stort, forteller Henning.

Så åpnet Arkaden, og etter hvert også Oslo City. Så kom det ene kjøpesenteret etter det andre på løpende bånd, og Hennings vaktselskap hadde etter hvert vaktholdet i de fleste store kjøpesentrene i Oslo.

 

Hvor mange jobber i Pro Sec i dag?

– Vi er 4 som jobber fulltid, mens vi totalt har rundt 300 vektere i staben som i løpet av året har oppdrag hos oss. Og oppdragene har vært fra et vaktbehov på 2 vektere til opp til 350 vektere på ett arrangement på Valle Hovin.

Men dette må jo kreve et ganske avansert logistikk?

– Ja, vi har et suverent logistikkprogram. Alle som jobber for oss kan registrere seg som interessenter på konkrete vekteroppdrag i vårt bookingsystem, og når det nærmer seg konserttidspunktet plukker vi ut vektere vi mener passer for oppdraget, sender forespørsel på sms, der hver enkelt bekrefter om de vil ha oppdraget innen 24 timer. Da har vi alt vi trenger for å lage en komplett vaktliste til hvert enkelt arrangement. Vi har også mange faste avtaler som ruller og går med oppdrag nærmest daglig, som Rockefeller, Sentrum Scene og Parkteatret, sier Henning, tydelig fornøyd.

Henning forteller at de i en travel vårperiode kan vi ha fra 8 til 14 arrangementer samtidig. Og det sier seg selv at dette krever et topp logistikksystem.

Alle arrangementer har vel sine spesielle utfordringer?

– Ja, helt klart. Derfor forsøker vi alltid å levere den type vektere som passer best til hvert enkelt arrangement. Alt fra personlige vaktoppdrag for 4 mann i mørk dress til 30 vektere på en rockekonsert i Oslo Spektrum. Spennvidden er stor.

 

Blir det mye administrasjon og kontorjobb på deg?

– Nei, jeg jobber stort sett bare ute, enten med prosjektering og kundekontakt eller med gjennomføring som operativ leder eller sikkerhetssjef. På den måten har vi gjennom alle år klart å opprettholde vår posisjon. For personlige relasjoner og nærhet til der det skjer betyr veldig mye i denne bransjen, påpeker Henning.

A-ha er også en del av din historie?

– Ja, i 2000 ble jeg med a-ha på turné rundt i verden i 10 fantastiske år. Og nå er de i gang igjen, smiler 58 år gamle Henning Kristiansen, som på lik linje med a-ha ser for seg mange flere gode år i bransjen.

 

Men hvem skal en dag overta etter deg da, Henning?

– Tja, jeg har jo to sønner som begge har relevant utdannelse og bakgrunn. Så vi får se. Jeg har ingen planer om å gi meg med det første.

Les mer om Pro Sec Professional Security ved å klikke her!
Les mer om Sikkerhetsakademiets vekterutsdanning ved å klikke her!
Les mer om å starte eget vaktselskap ved å klikke her!

Hva gjør du når situasjonen krever handling?

Se for deg at du er i en situasjon som krever at du handler der og da. Og helst ikke i panikk fordi du er livredd, men med en bevissthet og trygghet på at du gjør det på en best mulig måte. Dette kan du lære.

Vi hos Sikkerhetsakademiet kan tilby deg et kurs som er nyttig for deg som skal jobbe som vekter og må vite hvordan du skal forholde deg til loven, hvordan du skal håndtere konflikter, og hva du må gjøre for å forsvare deg selv eller pågripe andre på en mest mulig skånsom måte.

 

Konfliktåndtering, forsvars- og pågripelsesteknikker

På vekterkurs får du masse teoretisk informasjon om lover og regler, konflikthåndtering og lovlige tvangsmidler. På dette kurset omsetter vi teori til praksis, og trener på konflikthåndtering, forsvars- og pågripelsesteknikker i vår gymsal på Ryen, etter en kort innføring i «mindset» og hva som er lov og ikke lov.


Trond Jarnum
er instruktør for kurset. Han har jobbet 18 år i politiets beredskapstropp, og han vet definitivt hva som trengs for å beholde roen i en opphetet situasjon, hvordan man foretar en effektiv pågripelse med og uten motstand med håndjern, og også hva man gjør om man havner i en faretruende situasjon.

Lær av mesteren, og meld deg på neste kurs, som er 26. april i våre lokaler på Ryen i Oslo.

 

– Selvforsvarskurset endret forholdet til meg selv.

«Herremin for et kjempebra kurs igår. Jeg klarer bare ikke slutte å skjelve. Det var punkter som ble rørt som ikke har vært åpne på ganske lenge. GØY GØY GØY.»

Dette var meldingen vi fikk fra Benedicte Bye Staavi dagen etter at hun var med på selvforsvarskurset ledet av instruktør Ståle Barreng her i Sikkerhetsakademiet. Benedivte forteller at hun jobber som leder av puben Kooperativen i Hønefoss, og at hun daglig bruker alt hun lærte på selvforsvarskurset.

 

Hvordan fikk du vite om selvforsvarskurset?

– Jeg kom borti kurset fordi jeg var på et håndjern- og konflikthåndteringskurs, der selvforsvarskurset ble presentert. Og da jeg skjønte at instruktør Ståle Barreng også skulle holde dette kurset meldte jeg meg på med en gang, forteller Benedicte.

 

Hva er det viktigste du fikk med deg fra kurset?

– Det beste med kurset for meg var at jeg fikk en ny bevissthet på hvor mye JEG betyr, den personen jeg er og hvordan jeg fremstiller meg offentlig ute blant folk. Og Ståle lærte meg hvordan jeg kan styrke meg selv ved å endre småting jeg til daglig ikke tenker over.

 

Hvordan bruker du din nye bevissthet i hverdagen?

– I min jobb i utelivsbransjen er jeg i kontakt med veldig mange forskjellige typer mennesker hele tiden. Jeg bruker mye av det jeg har lært når jeg er på jobben, og er bevisst på å utstråle en trygghet når jeg tar kontakt med folk i ulike situasjoner. Det handler i første rekke om å ha respekt for meg selv, og være bevisst på alt jeg lærte av Ståle på kurset i forhold til kroppsholdning og hvor jeg plasserer meg i rommet og forhold til den jeg henvender meg til osv.

 

Hva har kurset gjort med ditt eget syn på deg selv?

– Kurset gjorde meg bevisst på å ha en riktig holdning i forhold til mine grunnverdier og hva jeg står for, og at jeg utstråler en naturlig trygghet og selvsikkerhet fordi jeg viser meg selv den respekten jeg fortjener. Før kurset tenkte jeg ikke så mye på hva jeg sendte ut av signaler. Så dette ble en aha-opplevelse for meg. ”Ops…er det sånn andre kan se meg og oppfatte meg?”
Ståle fikk formidlet dette veldig klart. Han utfordet meg virkelig, og han fikk meg til å våkne og se meg selv på en ny måte.

 

Så det handler om å gå fra å være et offer til å bli sjef i eget liv?

– Er du engstelig vil omgivelsene oppfatte det og forholde seg til deg utfra at du nærmest er et offer før ting har skjedd. Min egen erfaringsbakgrunn gjorde at jeg nok var en hardere nøtt å knekke enn de andre på kurset. Så Ståle måtte ta litt hardt i, for å si det sånn. Og jeg fikk en bekreftelse på at ting jeg har vært utsatt for i livet mitt var feil, og at jeg aldri skal la det skje igjen.

 

Men dere lærte også noen selvforsvarsteknikker?

– Etter teorikurset gjennomgikk vi i den praktiske delen noen enkle øvelser og selvforsvarsteknikker. På kurset var det mange av jentene som kanskje så pinglete ut, men som faktisk fikk ut mye mer av sin naturlige kraft enn de selv var klar over at de hadde.

 

Selvforsvar handler i første rekke om å utstråle trygghet, ikke sant?

– Helt klart. Og jeg har blitt en mye tryggere person, i motsetning til før, da jeg var mer skeptisk til mennesker jeg traff. Det er jo mørkt når jeg går hjem fra jobben, og det er godt å ikke lenger kjenne på den frykten jeg hadde for at noen skulle følge etter meg og gjøre meg noe vondt, avslutter en ydmyk, men sterk Benedicte Bye Staavi.

 

– Nå gleder jeg meg bare til ordensvaktkurset jeg har meldt meg på hos dere!

Les mer om vårt selvforsvarskurs ved å klikke her.

 

Hva med et selvforsvarskurs allerede til søndag?

Vi møter alle utfordrende konfliktsituasjoner i våre daglige liv, fra de mindre alvorlige konfliktene til mer direkte trusler og fysiske angrep. Hvordan er du forberedt?

 

Meld deg på vårt selvforsvarskurs idag! Få plasser igjen.

Søndag 1. mars kl 13.00 – 17.30 i Sandstuveien 70 i Oslo.

 

Mindset, konflikthåndtering og selvforsvar.

Vi alle reiser og utforsker stadig nye steder, noe som gir oss nye utfordringer i forhold til sikkerhet. Under kurset vil du få tips og gode råd, slik at du kan unngå å havne i problemer. Hvordan en voldsperson ser deg og vurderer deg har stor betydning for om du skal bli et offer eller ikke.

 

Bedre føre var enn etter snar!

Der et universelt akseptert prinsipp at en som blir utsatt for et ulovlig angrep kan forsvare seg. Det handler om å ta vare på din egen sikkerhet. Selvforsvar er retten til å forsvare deg. Viser du selvsikkerhet skaper det trygghet. Kurset er delt inn i preventive tiltak og forsvarsteknikker.

 • Skjerpet selvtillit og bedret observasjonsevne
 • Styrket mestrings- og trygghetsfølelse
 • Erkjennelse av egne begrensinger og styrke
 • Utstråling av stødighet og vilje
 • Tydeligere, tryggere og mer positiv
 • Forståelse av de psykologiske aspektene ved truende situasjoner
 • Forståelse av dine egne grenser og være klar på disse
 • Bevissthet på eget og motpartens kroppsspråk
 • Ha kunnskap om muligheter og begrensninger
 • Forstå og kunne utføre enkle og effektive selvforsvarsprinsipper
 • Funksjonelle grep og teknikker.
 • Forsvarsmetoder
 • Forholdsmessighet
 • Kontroll

Kursets instruktør Ståle Barreng har bakgrunn fra flere av forsvarets spesialavdelinger, bl.a. i Forsvarets etterretningshøgskole som hovedinstruktør for CAC «Contuct After Capture». Han jobber idag med lederutvikling, mental trening, konflikthåndtering og stressmestring for Forsvaret og politiet. Ståle Barreng er en instruktør som yter maksimalt i enhver undervisningssituasjon.

 

Kursavgift kr. 1.200,- pr. kursdeltaker.

Gjennomføres med minimum 12 deltakere.

 

Meld deg på ved å kontakte oss på post@sikkerhetsakademiet.no

 

 

Tjen penger på dine konsertopplevelser!

Ja, det er faktisk mulig å tjene penger på konserter med en jobb som vekter! Konserter kan være en dyr opplevelse, så det er ikke alle som har råd til å få med seg de konsertene de ønsker å se i løpet av året. Da kan det være kjekt å ha en jobb der du både slipper å betale for konserten, og faktisk får betalt for å være til stede og passe på.

Hvert eneste år arrangeres det tusenvis av konserter i Oslo og resten av landet. På hver eneste en av disse konsertene jobber det ordensvakter fra forskjellige vekterbyråer. Kunne du tenke deg en mulighet for å både se din favorittartist opptre og få betalt samtidig? Ja, da er det bare å melde seg på kurs hos Sikkerhetsakademiet, slik at du er klar til årets store konserter!

 

Høres dette ut som jobben for deg?

Vekterbransjen er i sterk vekst og trenger flere godt motiverte medarbeidere. For å jobbe som vekter må du ha tatt vekterkurs (minimum Vekterkurs trinn 1), være fylt 18 år, ha tilfredsstillende vandel og og du må som et minimum beherske norsk muntlig.

 

2015 – året for musikkinteresserte vektere

Dette er virkelig året for deg, ettersom flere store artister tar turen innom Norge i 2015. Det vil være muligheter for oppdrag på både små og store scener som Rockefeller, Oslo Spektrum og Telenor Arena for de som er klar i tide til konsertene.

Konsertåret tar av med brask og bram den 20 mars, med Katy Perry som kommer til Telenor Arena. Dette er damen som nettopp holdt et kritiker-rost show under årets Superbowl-finale. For en gang skyld unngikk man skandaler under opptredenen, og all fokus var på selve showet. Hun besøker Telenor Arena med sin Prismatic World Tour hvor du får oppleve låter som Roar og Dark Horse.

Den 22 mai er det duket for et av verdens tenåringsidol på scenen i Oslo Spektrum, nemlig Ariana Grande. Omtrent en måned etterpå er det duket for høye skrik fra kjærlighetshungrige tenåringsjenter på Ullevaal Stadion, ettersom One Direction holder konsert der.

Liker du musikk som er noe røffere kan vi jo nevne at både Metallica, Judas Priest, Foo Fighters, Nickelback og AC/DC holder konserter.

 

Ikke glem festivalene

Det er jo faktisk ikke bare enkeltkonserter du kan jobbe på. Hva med å jobbe som ordensvakt på en festival? Da får du nyte godt av festivalstemningen samtidig som du tjener gode penger. En av årets første festivaler i Oslo, er by:Larm med artister som Astrid, Carnival Kids, Ida Jenshus og Jonas Alaska. I motsetning til andre festivaler, er det her mye fokus på nykommere i bransjen og Nordic Music Prize som deles ut hvert år.

En av de festivalene som virkelig setter fyr på Oslo er Infernofestivalen som går av stabelen mellom 1 og 4 april. En metallfestival med artister som Arcturus, 1349 og Enslaved på programmet.

Den 17 juni starter festivalen OverOslo som gir deg 3 dager med artister som Lars Winnerbäck, First Aid Kit, Bo Kaspers Orkester, Briskeby, Timbuktu og DAMN!, Kim Larsen og 10CC.

Norwegian Wood, som starter 10 juni, gir Oslo-folket en god dose med kvalitetsmusikk fra artister som Mark Knophler, Jackson Brown og Patti Smith for å nevne noen. Omtrent en måned etterpå starter Øya-Festivalen som også i år har sikret seg store navn som Beck, Flying Lotus og Enslaved.

– Jeg stortrives i jobben som vekter!

 

Marianne Bakkan oser av begeistring når hun blir bedt om å beskrive hvordan det er å være vekter. For ingen er vel bedre kvalifisert til å si noe om vekterjobben enn en som faktisk jobber som vekter – og er så glad i jobben sin!

Hva var det som fikk deg til å ville bli vekter?

– Jeg arbeider i psykiatrien, og jeg ble forespurt om jeg kunne ta en helg som ordensvakt på et stort utested. Jeg valgte selvfølgelig å si ja, og syntes det var en så utrolig interessant erfaring. Jeg skjønte at dette var perfekt for meg, sosial som jeg er.

Det er så mye flott ungdom der ute, og masse nye mennesker man får kontakt med i vekterjobben. Derfor valgte jeg å ville ta vekterutdannelsen.

Jeg ante ikke hvor jeg skulle henvende meg, så jeg søkte på nettet for å finne et bra kurssted.. Det endte med at jeg tok VK 1 (vekterkurs modul 1) hos Securitas i 2013. Året etter tok jeg VK 2 og 3 her hos Sikkerhetsakademiet.

 

Hva er bakgrunnen din?

– Den er omfattende! Det er utrolig mye jeg har rukket å gjøre til nå i livet mitt. Jeg er utdannet barne- og ungdomsarbeider, har drevet fotoforretning, kjørt drosje, jobbet på et krisesenter i 5 år, jobbet i Barnevernet, og jeg har vært hjelpepleier i psykiatrien i 11 år. Og kombinasjonen hjelpepleier og vekterjobben er perfekt for meg.

Mye av det jeg har lært som hjelpepleier kan jeg bruke i vekterjobben, og omvendt. Perfekt miks, spør du meg! Hvis noen skader seg vet jeg hva jeg skal gjøre. Så når noe skjer på utestedene der jeg er ordensvakt roper alltid de andre vekterne på meg.

 

Hvordan er det å være kvinnelig vekter?

– Jeg synes det går veldig bra. Som kvinne blir jeg nok ikke oppfattet så truende, og ingen skal teste meg eller prøve seg på en måte enkelte vil gjøre overfor en mannlig vekter. Selvfølgelig har jeg vært med på å ta tak i ting som har skjedd, men oppstår det en aggressiv konflikt mellom en mannlig stor ordensvakt og en gjest – og jeg bryter inn og bryr meg – da roer alltid gemyttene seg ganske raskt. Så min erfaring er at en kvinnelig vekter kan påvirke en oppstått situasjon på beroligende og forebyggende måte.

 

Hva slags oppdrag får du?

– Jeg har hatt flest oppdrag som ordensvakt, men jeg har også vært vekter på fotballkamper og konserter. Yrket er veldig fleksibelt. Man kan i stor grad velge selv hvor mye man vil jobbe, og hvilken type oppdrag man vil ha. Vekterjobben er også en perfekt jobb ved siden av et annet arbeidsforhold, eller ved siden av studiene.

 

Hva er det fineste ved å være vekter?

– Det er uten tvil å møte nye mennesker, være sosial og prate med folk. Jeg er veldig glad i yrket mitt, og jeg blir mer og mer glad i jobben som vekter for hver dag som går, faktisk!

I høst startet jeg et eget firma i Hønefoss – NOR Security – og det er bra med oppdrag, både innen alle typer kulturarrangementer, konserter med artister jeg selv liker, og som ordensvakt på utesteder.


Er du glad i mennesker kan jeg anbefale vekterjobben på det varmeste!


Les mer om Sikkerhetsakademiets vekterkurs ved å klikke her!
Klikk her og se aktuelle, ledige vekterstillinger på finn.no!

 

Vekter – et allsidig og spennende yrkesvalg

Det finnes mange oppfatninger der ute om hva en vekter er, og hvilken jobb vekterne gjør i det daglige samfunnslivet. Og for å si det enkelt: En vekter er en person som har ansvaret for å passe på andre personers sikkerhet og/eller deres eiendom/eiendeler.

Vektere er yrkesbetegnelsen på en ansatt i et offentlig godkjent vaktselskap. Bransjen blir ofte fokusert på av media for sine arbeidsoppgaver med vakthold som grenser mot politioppgaver. Ellers er bransjens arbeidsoppgaver spredt på servicefunksjoner, resepsjonstjenester, ordenstjenester i butikk, og forebyggende vakthold.

Et yrke i vekst

Vekterbransjen er i sterk vekst og trenger flere godt motiverte medarbeidere. For å jobbe som vekter må du ha tatt vekterutdanning, være fylt 18 år, ha tilfredsstillende vandel og og du må som et minimum beherske norsk muntlig. Som vekter kan du kan jobbe med:

 • Vakthold over fast eiendom uten adgang for allmennheten
 • Internt vakthold i bedrifter m.v.
 • Vakthold over store verdier (pengetransporter, banker, postkontorer mv.)
 • Vakthold i forretninger (butikkontroll)
 • Beskyttelse av person (ledsagertjeneste)
 • Vakthold over fast eiendom med begrenset adgang for allmennheten (boligblokker, sykehus o.l.)
 • Vakthold ombord i skip, buss, trikk og andre offentlige kommunikasjonsmidler
 • Vakthold over fast eiendom med fri adgang for allmennheten (parker, badeplasser o.l.)
 • Vakthold i halvoffentlige steder som butikk og kjøpesenter
 • Ambulerende patruljetjeneste
 • Patruljering over større områder, herunder bomiljøvekterordningen
 • Vakthold ved offentlig arrangementer
 • Utrykningstjenester

(Kilde, bl.a. Vaktvirksomhetsutvalget)

Har du spørsmål, kan du lese våre Ofte stilte spørsmål (FAQ).

 

Landets beste vekterutdanning

Sikkerhetsakademiet har som mål å tilby landets beste vekterutdanning. Vi har et godt kursopplegg og kurskompendier, godt kvalifiserte instruktører og aktivt samarbeid med aktører i vekterbransjen og politiet. Høsten 2013 lanserte vi bonusfagene “Rapportlære” og “Tegn og symptomer på misbruk” i Vekterkurs trinn 3, med fagutviklere og instruktører fra Politiet og Politihøgskolen. Dette er for å sikre at du som tar vekterkurs hos Sikkerhetsakademiet får den best tilgjengelige utdanningen i markedet, og at bransjen skal få enda bedre kvalifiserte vektere.

Les mer om våre vekterkurs her!

Her kan du se en filmsnutt (G4S døgnet rundt Oslovektere) som beskriver godt noen viktige sider ved vekteryrket…

 

 

Tittel

Gå til toppen